På korridoren

Lars E. Hanssen Om forfatteren
Artikkel

Illustrasjonsfoto © Bjørn Rørslett/NN/Samfoto

Korridorpasienter hører ikke hjemme i vår helsetjeneste. Statens helsetilsyn har over tid vært oppmerksom på dette problemet og har lagt vekt på det gjennom kartlegginger og tilsyn. Det har vært nødvendig å komme med pålegg om å rette på forholdene, og i ett tilfelle i september 2007 ble Helse Vest RHF pålagt å betale en tvangsmulkt på 600 000 kroner i måneden inntil de blant annet kunne godtgjøre at det ikke var korridorpasienter i psykiatriske akuttposter/korttidsavdelinger i Helse Bergen HF og dokumentere at det regionale helseforetaket ivaretar sitt «sørge for»-ansvar.

Situasjonen blir uforsvarlig – fordi konsekvensene av overbelegg og korridorpasienter er at det blir vanskelig å ivareta integritet, verdighet og rettssikkerhet for de innlagte. Det er videre økt risiko for smitte og sykehusinfeksjoner, større fare for feil og feilbehandling – kanskje særlig i akuttsituasjoner. Risikoen øker fordi de fysiske arbeidsforholdene for helsepersonellet og bygningsmessige forhold gjør at det lettere skjer feil.

Det er forstemmende at dette problemet varer ved år etter år. Det blir aller mest alvorlig der pasientene er mest sårbare for de negative effektene. At tvangsinnlagte med psykiske lidelser kan risikere å havne på korridoren, tyder på manglende internkontroll og lederskap. Dette er et ansvar både for dem som eier og for dem som driver virksomhetene.

I dette nummer av Tidsskriftet kan du lese artikkelen Korridorpasientenes funksjon i norsk sykehusvesen på side 24

Anbefalte artikler