Ny og svært god lærebok i oftalmologi

Bente Haughom Om forfatteren
Artikkel

Fahmy, P

Hamann, S

Larsen, M

Praktisk oftalmologi

2. utg. 328 s, tab, ill. København: Gads forlag, 2007. Pris DKK 520

ISBN 978- 87-12-04314-0

Boken virker umiddelbart tiltalende på grunn av oversiktlig layout og fine bilder. Innsiden av omslaget er samtidig en synstest. Praktisk er det også å kunne se øyets anatomi på baksiden av siste side mens man leser.

Målgruppen er studenter i øyefaget, men jeg vil tro at også allmennleger vil finne den nyttig. Samtidig er den såpass avansert at ferske leger i øyefaget kan bruke den som en kjapp oppslagsbok.

Kapitlene er ryddig oppsatt. I første del – Basale prinsipper – får leseren oversikt over øyets oppbygning og funksjon, optikk og refraksjon, farmakologi, undersøkelsesteknikk og refraktiv kirurgi. Neste del omhandler øyesykdommene etter klassisk inndeling, og siste del gir en oversikt over symptomorientert oftalmologi.

Ett kapittel som muligens er noe uaktuelt for norske studenter er Hvem gør hvainden for oftalmologien. For en norsk øyelege er det likevel interessant å lese at man i Danmark mottar pasienter hos øyelege uten henvisning og uten at pasienten betaler egenandel. Jeg tviler på om mine kolleger i privat praksis her i landet ville satt pris på en liknende ordning.

Kapitlet om sosialoftalmologi er naturlig nok også skrevet for danske forhold, men omhandler også generelle temaer som det er nyttig å vite litt om: Myter om synet, informasjon om synshjelpemidler og takt og tone i møte med blinde for eksempel. Her får vi også vite at man i Danmark får registrert alle svaksynte og blinde barn i et synsregister, noe vi ikke lenger klarer i Norge.

I de kliniske kapitlene har man funnet plass til flere sykehistorier. Det er bra, men på et par av dem savner jeg at diagnosen står tydelig. Det er innlysende at en pasient som har lysvei og ciliær injeksjon og som behandles med lokale steroider, trolig har iridosyklitt, men det bør likevel stå tydelig slik at studenter ikke er i tvil. I kapitlet om glaukom får vi som vanlig i oftalmologiske lærebøker en sammenlikning av tilstanden akutt vinkelblokk-glaukom og akutt iridosyklitt og får vite hva som gjør at vi kan skille disse tilstandene fra hverandre. Jeg savner da en kort setning om at pasienten med akutt glaukom i de aller fleste tilfeller er et eldre menneske, mens pasienten med akutt iridosyklitt som oftest er en ung person. I tillegg synes jeg man kunne spandert litt mer enn 14 korte linjer på temaet glaukom hos barn, selv om sykdommen er svært sjelden. Dette fordi det kan være allmennlegene som oppdager disse barna dersom de er oppmerksom på tilstanden, og tidlig diagnostikk her er viktig.

Dette er likevel bare små innvendinger, og Praktisk oftalmologi anbefales til både studenter og kolleger i allmennpraksis. Gode, gamle Nordisk lærebok i oftalmologi har fått en sterk konkurrent, men man må tåle å lese dansk.

Anbefalte artikler