Inspirerende og god lærebok i fysikalsk medisin og rehabilitering

Erling Brubakk Om forfatteren
Artikkel

Juel, NG

Norsk fysikalsk medisin

2 utg. 303 s. tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2007. Pris NOK 539

ISBN 978-82-450-0557-8

Dette er en lærebok i fysikalsk medisin som nå kommer i andre utgave. Målgruppen er først og fremst utdanningskandidater og ferdige spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering.

 Norsk fysikalsk medisin er også av stor interesse for leger som arbeider med allmennmedisin, for revmatologer, nevrologer, arbeidsmedisinere og medisinstudenter.

Forfatternes intensjon er at dette skal være en grunnbok i fysikalsk medisin. Begge utgavene har tittelen norsk fysikalsk medisin, men som redaktøren skriver, i denne utgaven har retningslinjer, systematisk litteraturgjennomgang, nettsteder og internasjonal enighet bidratt i vesentlig grad til en samordning av kunnskapen på feltet.

De 20 kapitlene dekker det aller meste av fagområdet fysikalsk medisin. I forhold til den første utgaven er noen kapitler tatt bort og noen kapitler har kommet til, blant annet er arbeidsfysiologi utelatt, og kapitlet om idrettsmedisin er tatt bort. Som redaktøren skriver i forordet, er arbeidsfysiologi svært viktig i fysikalsk medisin, og man burde ha tatt med et eget kapittel om dette emnet. Årsaken til at arbeidsfysiologi ikke er tatt med, er nok at dette faget er så omfattende at det er vanskelig å gi en grundig og samlet fremstilling i ett kapittel. Kanskje burde man ta sikte på å skrive en norsk lærebok i faget.

I idrettsmedisin har vi gode lærebøker, også på norsk, og en fullstendig dekning av dette fagområdet faller nok utenfor bokens ramme. Biomekanikk er ikke tatt med i et eget kapittel, men biomekaniske betraktninger inngår som en viktig del i flere artikler. Kanskje burde biomekanikk hatt en noe større plass.

Språket er lettfattelig, layouten er fin, og illustrasjonene er gode.

Ti forfattere har til sammen skrevet 20 kapitler, og redaktør Niels Gunnar Juel har skrevet de fleste artiklene. I hvert kapittel er det gitt en grundig og balansert fremstilling av de enkelte områdene i faget, og det er nesten ingen overlapping mellom artiklene.

Som nevnt er forfatternes intensjon å lage en grunnbok i fysikalsk medisin, og de har lyktes fullt ut. Det er tatt med viktige og relevante referanser som leseren kan fordype seg i. Boken er oversiktlig, og det er lett å finne frem. Hvert kapittel har en logisk disposisjon. Innholdet er nøkternt og balansert. I denne utgaven er det også et utmerket kapittel om subjektive helseplager.

Etter mitt syn er dette en meget god bok, og jeg er imponert over det arbeidet som Niels Gunnar Juel har lagt ned. Den vil nok vekke stor interesse også blant leger i de andre nordiske landene. I tillegg mener jeg at den kan leses med utbytte av fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Hermed vil jeg anbefale Norsk fysikalsk medisin på det varmeste.

Anbefalte artikler