Enighet om ny hovedavtale

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Vi er fornøyd med at vi nå har fått et eget forhandlingssystem for sykehusene som er bedre tilpasset våre og sykehusenes behov, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president.

Torunn Janbu og Anne Kjersti Befring lytter oppmerksomt til presentasjonen av kravene til ny hovedavtale. Foto Lise B. Johannessen

– Vi har ønsket et eget forhandlingssystem for sykehusene. Dette er nå på plass, sier hun og føyer til at det har vært nedlagt mye arbeid det siste året for å få dette til.

Akademikerne helse og Spekter kom torsdag 6. desember – etter halvannet døgns forhandlinger – til enighet om ny hovedavtale. Den nye avtalen gjelder for perioden 1.1. 2008 – 31.12. 2011. Hovedavtalen regulerer forhandlingssystemet for Spekterområdet, tvisteløsningssystemet, tillitsvalgtrettigheter og medbestemmelse.

– Legeforeningen og Akademikerne har fått gjennomslag for at forhandlingsordningen for sykehusene skal være avvikende i forhold til forhandlingsordningen for øvrige virksomheter i Spekterområdet, sier legepresidenten.

Forhandlingene har skjedd samlet med alle hovedsammenslutningene UNIO, LO, YS, SAN og mellom Akademikerne/Legeforeningen og Spekter alene.

– Akademikerne/Legeforeningen kom tidlig i posisjon til å gi konkrete innspill på hvordan forhandlingsordningen for sykehus bør være, sier forhandlingsdirektør Anne Kjersti Befring. Hun tilføyer at forhandlingene var konstruktive og med god fremdrift.

Den nye hovedavtalen gir bedre rammer og prosedyrer for de ulike forhandlingsprosesser som skal skje fremover (1).

– Under arbeidet med nye hovedavtaler opplevde vi at situasjonen i sykehusområdet ble prioritert. Akademikerne helse og Legeforeningen er tilfreds med det endelige resultatet som grunnlag for fremtidige hovedoppgjør, sier Torunn Janbu.

Forankring av forhandlingsordningen

Forhandlingssystemet vil ligge til grunn for hovedoppgjøret våren 2008. Det betyr blant annet at sosiale bestemmelser forhandles sentralt og at Legeforeningens A2 er forankret. Samtidig er det hjemlet at sosiale bestemmelser skal forhandles sentralt og felles for alle Akademikernes medlemmer, og at øvrige Akademikerforeninger kan gå i gang med B-delsforhandlinger parallelt med at Legeforeningen forhandler A2.

Formuleringene knyttet til formålene for medbestemmelse er noe endret og styrket, samt at det er gitt muligheter for at tillitsvalgte får fri med lønn for koordinerende møter i forbindelse med større omstillinger, fusjoner og liknende.

– Vi var enige om viktigheten av velfungerende samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelsen, og at forholdene skal legges best mulig til rette for at tillitsvalgte skal kunne fungere i sine verv og tilegne seg nødvendige kunnskaper, sier Torunn Janbu.

Forhandlingsrett for sykehus som ikke er helseforetak

– Vi har arbeidet for at Akademikerne/Legeforeningen skal ha ansvaret for å representere og forhandle for medlemmer i sykehus som er eller blir medlemmer av Spekter, men som ikke omfattes av overenskomstområde 10 – helseforetak, sier forhandlingsdirektør Anne Kjersti Befring. Hun tilføyer at dette har kommet på plass i forbindelse med hovedavtalerevisjonen. Dette gjelder Betanien Hospital i Skien, samt Lovisenberg diakonale sykehus som blir medlem av Spekter fra nyttår. I tillegg vil det omfatte andre sykehus som måtte melde seg inn i Spekter i løpet av hovedavtaleperioden.

Anbefalte artikler