Janbu leder europeisk etikkarbeid

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Torunn Janbu, Legeforeningens president, blir nå leder av komiteen for etikk og legerolle i den europeiske legeforeningen, CPME.

– Dette vervet gir Norge mulighet til å løfte viktige etiske utfordringer frem på den europeiske arena, sier Janbu. Hun understreker at Legeforeningen nå vil jobbe mer overfor Europa.

– En god kanal inn i det europeiske legenettverket og inn mot EU gjør det mulig å delta på en arena som etterhvert får økende innflytelse på den norske helsetjenesten. Det er spennende og utfordrende å jobbe på europeisk nivå. Forskjellige kulturer møtes, men mange problemstillinger er også felles. Samarbeid gir økt forståelse og styrke i viktige saker som f.eks. arbeidet omkring Helsedirektivet som det nå jobbes med i EU, sier hun.

Komiteen i Comité Permanent des Médecins Européens (CPME) er opptatt av å jobbe for gode rammevilkår for fagutøvelsen, etiske dilemmaene rundt blant annet elektronisk kommunikasjon og utfordringer i forhold til taushetsplikten og livsoppholdende behandling.

– Det er naturlig med et samarbeid med Rådet for legeetikk om saker vi jobber med i komiteen.

Presidenten viser til at det er vedtatt en policy på e-helse i CPME, men at dette må være et dynamisk dokument på grunn av den raske utviklingen. – Alle de nordiske landene har jobbet mye med elektronisk kommunikasjon i helsetjenesten, og har bidratt aktivt i dette arbeidet, sier Janbu.

– I en del land har legeforeningene og leger møtt problemer når det gjelder å kunne medvirke for en god helsetjeneste. Utvikling av legerollen til beste for pasientene er noe som engasjerer CPME, sier hun.

Anbefalte artikler