Stadig flere keisersnitt i Kina

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Bruken av keisersnitt i Kina har økt betydelig de siste årene. Dette skyldes både flere fødsler i fødeinstitusjoner, endret medisinsk praksis og mødrenes preferanser.

Dette går frem av en studie som nylig er publisert i Bulletin of the World Health Organization (1). Undersøkelsen er basert på data fra 30 utvalgte områder i tre ulike regioner av landet for perioden 1993 – 2002. Andelen fødsler som fant sted i en fødeinstitusjon, steg fra 54 % til 82 %. Samlet steg andelen fødsler ved keisersnitt fra 4,9 % til 20 %; ved fødeinstitusjoner fra 8,9 % til 25 %. Bare 69 % av økningen i keisersnittraten kan tilskrives den økte bruken av fødeinstitusjoner; resten må skyldes andre forhold, slik som medisinsk praksis og mødrenes ønsker. Justert oddsratio for keisersnitt var 4,6 høyere de siste årene av perioden (95 % KI 3,4 – 11,8) og var også høyere for kvinner som hadde hatt minst én ultralydundersøkelse. I en anonym spørreskjemaundersøkelse var andelen mødre som opplyste at de hadde bedt om keisersnitt, assosiert med bosted i større byer, utdanning og lønnet arbeid.

Forfatterne påpeker at andelen fødsler ved keisersnitt øker og er langt over anbefalt nivå både i rike land og i mange utviklingsland. Denne utviklingen medfører store kostnader for samfunnet. De etterlyser større grad av etterlevelse av kliniske retningslinjer for fødselshjelp, mer jordmorledet svangerskapsomsorg, økt bruk av erfarne mødre for mødrestøtte og informasjon samt større vektlegging av fødsel som en normal prosess.

Anbefalte artikler