Fra sentralstyrets møte 24.9. 2007

Artikkel

Reglementsendringer i Rådet for legeetikk

Rådet for legeetikk har foreslått endringer i reglementet for rådets virksomhet spesielt med sikte på å ta ut reglene om avdelingenes etikkutvalg, som nærmest er ikke-eksisterende. Forslaget sendes ut på høring som landsstyresak til avdelinger, regionsutvalg og spesialforeninger. Høringsfrist fastsettes til 31.12. 2007.

Tidsskriftets redaksjonskomité

Marte Walstad er reoppnevnt som medlem av Tidsskriftets redaksjonskomité for perioden 1.9. 2007 til 31.8. 2009. I Legeforeningens lover, § 4-2, 2. ledd er det fastsatt at ett medlem av sentralstyret skal være medlem av redaksjonskomiteen for sentralstyreperioden.

Gave til Akademikernes tiårsjubileum

Akademikernes styre har oversendt en forespørsel om medlemsforeningene ville slutte seg til et forslag om at jubileumsgaven skulle være midler til en Akademikerpris. Legeforeningen bevilger to kroner per medlem per år i fem år som jubileumsgave til Akademikerne, for å etablere et fond for en Akademikerpris.

Bør ikke utvide autorisasjonsordning

Myndighetene bør ikke endre dagens lovregulering av hvilke grupper det er som skal ha autorisasjon som helsepersonell. Det skriver Legeforeningen i en høringsuttalelse. Begrunnelsen er bl.a. at Legeforeningen anser at det både ved arbeidet med helsepersonelloven og lov om alternativ behandling av sykdom, ble foretatt grundige vurderinger av hvilke personellgrupper som skal autoriseres som helsepersonell.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) får med jevne mellomrom søknader fra personellgrupper som ønsker å omfattes av autorisasjonsordningen etter helsepersonelloven. Frem til nå har disse søknadene vært avslått. På denne bakgrunn ba HOD Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) om å utrede dagens autorisasjonsordning og behov for endringer. I høringsuttalelse

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/?id=127276

Sentralstyrereferatene på nett

Alle referatene fra sentralstyremøtene finner du på www.legeforeningen.no/?id=316Her finner du også en oversikt over sentralstyrets medlemmer med kontaktadresse.

Anbefalte artikler