Elektronisk reseptforsendelse gir utfordringer

Aadel Heilemann Om forfatteren
Artikkel

Ordningen med elektronisk reseptforsendelse – e-resept – vil kreve tilvenning og omstilling hos leger, apotek og ikke minst kunder/pasienter, mener Legeforeningen.

Ordningen med elektronisk reseptforsendelse – e-resept – vil kreve tilvenning og omstilling hos leger, apotek og ikke minst kunder/pasienter. Illustrasjonsfoto Colourbox

Legeforeningen anser kvalitet og effektivitet som grunnleggende elementer ved behandlingen av resepter, og mener prinsipielt sett at innføring av elektroniske resepter vil kunne støtte opp under dette. Dette fremgår av Legeforeningens høringssvar til Sosial- og helsedirektoratet vedrørende forskrift om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter – Reseptformidleren. Foreningen er imidlertid kritisk til måten ordningen forelås innrettet idet den åpner for langt større grad av innsyn i pasientenes legemiddelbruk og diagnoser enn det som har vært tilfelle frem til i dag.

Legeforeningen understreker at forutsetningen for gjennomføring av forskriften må være at formidlingen kan skje på en måte som medfører at pasienter og rekvirenter oppnår kvalitet, sikkerhets- og effektivitetsgevinster, samtidig som personvernhensynet ivaretas. Det uttrykkes skepsis til at Reseptformidleren vil inneholde mer informasjon enn nødvendig for å gjennomføre forsvarlig utlevering av legemidler samt mer generelt til den vilje myndighetene indikerer til å spre sensitiv informasjon når det kan styrke finansiell kontroll og styring.

Forslaget legger opp til at rekvirenten automatisk skal få tilbakemelding om hva som er ekspedert av legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler i forhold til egne forskrivninger. Det reises videre spørsmål om fastlegen også skal få melding om hva som faktisk er ekspedert av legemidler til pasienten, av andre rekvirenter enn fastlegen selv, forutsatt at pasienten samtykker. Under henvisning til de fordelene løsningen kan innebære i forhold til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet går Legeforeningen inn for en slik ordning.

Legeforeningen mener at leger bør få utlevert oversikt over tilgjengelige resepter forskrevet både av seg selv og av andre leger, forutsatt at pasienten har samtykket. Legeforeningen går videre inn for at resepter forskrevet av andre leger skal kunne tilbakekalles fra Reseptformidleren, men forutsetter at det ved slikt tilbakekall må gis melding til den lege som forskrev den aktuelle resepten.

Valg mellom låst og tilgjengelig resept

Direktoratet foreslår at pasienten skal kunne velge mellom to alternative løsninger i forbindelse med legens forskrivning. Pasienten kan enten velge såkalt «tilgjengelig resept» som innebærer at utleveringen skjer på bakgrunn av opplysninger om pasientens fødselsnummer, eventuelt ved hjelp av andre opplysninger som kan identifisere pasienten. Pasienten kan alternativt velge «låst resept». Utlevering vil i så tilfelle bare skje ved at referansenummeret legen forskriver blir oppgitt. En låst resept sikrer således at ikke noen som kjenner pasientens identitet kan hente ut vedkommendes medisiner, uten pasientens fullmakt.

Det er dilemma at en såkalt tilgjengelig resept vanskelig vil ivareta personvernet på en fullgod måte, mens en hovedregel om låst resept fremstår mindre praktisk og brukervennlig, mener Legeforeningen. Under tvil er foreningen imidlertid kommet til at den foreslåtte løsningen med to alternative valgmuligheter for pasienten er den beste ut fra dagens forutsetninger. Men Legeforeningen anbefaler at det legges opp til en evalueringsordning, og at det, når den teknologiske utviklingen fjerner praktiske hindringer, må åpnes for at det velges løsninger som gir personvernhensyn større gjennomslagskraft.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/?id=127290

Anbefalte artikler