NAV ivaretar personvernet

Kommentar
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  NAV tar sitt ansvar for personvern og sensitive opplysninger på alvor. Legene må på sin side ta ansvar for ikke å sende fra seg mer informasjon enn det NAV trenger og ber om.

  I debatten om personvern og NAVs innsyn i pasientjournaler er det blitt brukt ord og begreper som kan skape usikkerhet rundt den kontrollvirksomheten som arbeids- og velferdsetaten praktiserer. Enkelte leger har brukt uttrykk som «pasientovervåking» og «Storebror ser deg». Dette er egnet til å skape ubegrunnet frykt i befolkningen og tjener ikke pasientenes sak.

  For at våre velferdsordninger skal kunne bestå, må NAV kunne kontrollere at fellesskapets midler ikke havner i feil hender. Dersom vi ikke interesserer oss for om pengene går til dem som har krav på dem, undergraver vi tilliten til velferdssamfunnet. Her har NAV og legene felles interesser, og vi er avhengige av å trekke i samme retning.

  Legen har en krevende rolle der flere hensyn må veies opp mot hverandre daglig. Det er ikke bare pasientens helse som er gjenstand for legens oppmerksomhet, men også pasientens rettssikkerhet. Gjennom sin virksomhet utløser legene milliardbeløp fra folketrygden. I denne måten å finansiere velferdstjenester på har velferdsstaten bygd inn kontrollmekanismer som legen må forholde seg til, både på egne og pasientens vegne.

  Fulle journaler?

  Fulle journaler?

  Legeforeningen anfører at det er et problem at NAV i økende grad ber om fulle journaler. Vi vet ikke hva slags dokumentasjon foreningen har for å hevde dette. Det som er et faktum, er at vi i de senere år har intensivert vår kontrollvirksomhet. Som en følge av dette vil det naturligvis komme flere henvendelser fra oss. Det vi ikke skal gjøre, er å be om full journal uten at vi har helt spesielle grunner for det.

  Jevnlig skjer det at leger sender inn hele journaler uten at NAV har bedt om det. Kanskje hender dette fordi det tar tid å plukke ut relevant informasjon? Det er likevel ikke ønskelig fra vår side å motta opplysninger vi ikke trenger for å behandle en sak.

  Både legene, NAV og andre offentlige instanser må være seg sitt ansvar bevisst når det gjelder personvern og sensitive opplysninger. Når det reises spørsmål om NAV opererer i tråd med regelverket, går vi selvsagt gjennom vår praksis på området. Vi er også avhengige av legenes tillit, og det skal ikke være tvil om at NAV tar dette på alvor. Legene på sin side må ta ansvar for å ikke sende fra seg mer informasjon enn det NAV trenger og ber om. Det hviler også et ansvar på legen om ikke å skape ubegrunnet frykt hos sine pasienter. NAVs viktigste oppgave er å sørge for at velferdsordningene når frem til dem som trenger og har krav på dem. Det er dette som i siste instans skaper tillit og trygghet hos pasientene og befolkningen for øvrig.

  Oppgitte interessekonflikter: Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media