Les mer om ...

Artikkel

Kirurgi ved kreft i tarmen

Kirurgi er eneste kurative behandlingsmåte for kreft i tykktarm og endetarm. Behandlingen har gjennomgått store endringer de siste årene som følge av endringer i kirurgisk teknikk, blant annet ved bruk av laparoskopi og transanal endoskopi. Hensikten med slike teknikker er å begrense det operative traumet. Oppfølgingen etter operasjon er tidkrevende og kostbart, men kan fange opp pasienter med asymptomatisk residiv der ny kurativ behandling er mulig.

Kirurgi ved kreft i tarmen

Kirurgisk behandling av tykktarmskreft

Laparoskopi ved kolorektal kreft

Kirurgisk behandling av endetarmskreft

Transanal endoskopisk mikrokirurgi ved svulster i rectum

Oppfølging etter kurativ kirurgi for kolorektal kreft

Mindre antibiotikabruk blant småbarn?

Leger bør ha restriktiv praksis for forskrivning av antibiotika til småbarn. Har en slik holdning ført til færre infeksjoner og nedsatt forbruk av antibiotika hos barnehagebarn? Foreldre ved 22 barnehager i Oslo har besvart et spørreskjema om infeksjoner, legekontakt og antibiotikabruk.

Barn, vann og infeksjoner

Antibiotika i barnehagen

Endringer i antibiotikaforbruk hos barnehagebarn i Oslo

Cellulær lipidtransport

Transport av lipider er en viktig cellefysiologisk mekanisme, der såkalte ABCA-transportører er vist å ha en nøkkelrolle. Mutasjoner i gener som koder for slike membranproteiner, kan gi opphav til flere arvelige sykdommer i ulike organsystemer. ABCA-transportører kan også spille en rolle ved vanlige tilstander som aterosklerose, aldersrelatert maculadegenerasjon og Alzheimers sykdom.

ABCA-transportører – regulatorer av den cellulære lipidtransporten

Ny metode mot anal inkontinens

Behandlingen av anal inkontinens er i hovedsak konservativ. En ny metode med injeksjon av en romoppfyllende substans er prøvd ut i en pilotstudie ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Resultatene er lovende. Metoden testes nå ut i en større randomisert studie.

Anal inkontinens – utprøvning av en ny behandlingsmetode

Organdonasjon, etikk og moral

Bruk av levende givere ved nyretransplantasjon byr på en rekke vanskelige avveininger og etiske utfordringer. Dette gjelder bl.a. forhold knyttet til givers rett til selvbestemmelse, press fra pasient og pårørende, legers plikt til ikke å volde skade, kjøp og salg av organer, annonsering, krav om anonymitet og rettferdig ressursfordeling.

Moralske utfordringer ved bruk av levende nyredonorer

Anbefalte artikler