Fra sentralstyrets møte 17.10. 2007

Artikkel

Endring i møteplan for 2008

Sentralstyrets møte i januar er flyttet til mandag 14. januar og fellesmøte med Rådet for legeetikk er lagt til tirsdag 12.2. 2008.

Statusrapport for 2008

Sentralstyret har sluttet seg til hovedlinjene i Legeforeningens statusrapport om helse og helsetjenester til ikke-vestlige innvandrere. Rapporten sendes på høring i januar 2008 og ferdigstilles mars samme år.

Ny kommunikasjonsprofil

Sentralstyret er forelagt en ny helhetlig profilmanual for Legeforeningens nye kommunikasjonsprofil. Det tas sikte på å implementere ny kommunikasjonsprofil gjennomgående for Legeforeningens organisasjon fra 1.1. 2008.

Oppnevning av medlem til Rettshjelpsutvalget

Åge Henning Andersen, Allmennlegeforeningen, er oppnevnt som nytt medlem av Rettshjelpsutvalget for resten av perioden frem til 31.12. 2010.

Legeforeningens valgkomité

Valgkomiteens leder Ottar Grimstad har foreslått endringer i instruks for Legeforeningens valgkomité.

Forslag sendes på høring til lokalforeninger, yrkesforeninger, fagmedisinske foreninger, Norsk medisinstudentforening, regionsutvalg og spesialforeninger. Høringsfristen er satt til 31.12. 2007.

Representant til arbeidsgruppe i Akademikerne

Gunnar Skipenes er oppnevnt som Legeforeningens representant i Akademikernes arbeidsgruppe som skal utvikle Akademikernes politikk, innfallsvinkel og ambisjonsnivå innenfor området klima, miljø og arbeidsliv.

Representant til prosjektgruppe

Fastlege og spesialist i allmennmedisin, Marit Hermansen, Grue, er oppnevnt som medlem av en prosjektgruppe i Sosial- og helsedirektoratet. Gruppen skal lage retningslinjer for oppfølging av gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og av LAR-familier med barn opp til skolealder.

Trekker seg fra referansegruppe

Legeforeningen avslutter sin deltakelse i referansegruppen i Apotekforeningens prosjekt «Legemiddelgjennomganger i apotek».

Anbefalte artikler