Ros til norsk-kinesisk samarbeid

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Samarbeidet mellom kinesiske psykiatere og Legeforeningens menneskerettighetsutvalg om å se på rettigheter og etikk, har ført til gode resultater på kort tid.

Eline Thorleifsson er glad for at menneskerettighetsutvalget har etablert et godt samarbeid med den kinesiske psykiatriforeningen. Foto Cecilie Bakken

Det mente mange av deltakerne på Verdens psykiatriforenings regionale konferanse for Asia som nylig ble avviklet. Utvalget fikk ros fra flere land, deriblant Australia og Storbritannia.

Konferansen samlet over 1 500 deltakere fra hele verden, flest fra Kina. I 2004 – 05 sto det kinesiske selskap for psykiatri (CSP) i fare for å bli ekskludert fra Verdens psykiatriforening (WPA) på grunn av beskyldninger om misbruk av psykiatrien. Legeforeningens menneskerettighetsutvalg har siden 2004 hatt et samarbeid med de kinesiske psykiatriforeningene om utvikling av lov om psykisk helsevern, pasientrettigheter, menneskerettigheter og etiske dilemmaer i psykiatrien.

Professor Dongfeng Zhou, president i CSP, sa under konferansen at samarbeidet hadde vært nyttig.

– Det er viktig at psykiatrien i sin praksis er i samsvar med internasjonale konvensjoner og retningslinjer og profesjonens egne etiske regler, sa hun.

Brukte kasuistikker

Eline Thorleifsson, leder i Legeforeningens menneskerettighetsutvalg, sier at workshopene i begynnelsen hadde en formell form, med lite diskusjon om etikk og menneskerettigheter.

– Siden har vi tatt i bruk gruppearbeid og rollespill med økt deltakeraktivitet. Vi har også tatt i bruk kasuistikker for å eksemplifisere hvordan en kan identifisere og analysere kliniske dilemmaer der menneskerettigheter og etiske prinsipper står i fare for å bli brutt, sier hun.

Kineserne opplyste at før prosjektet startet i 2004, var begrepet menneskerettigheter lite brukt i forbindelse med psykiatrien.

– Gjennom dette prosjektet har vi blitt mer kjent med begrepet og bruker det aktivt i forbindelse med utviklingen av lov om psykisk helsevern og andre forhold i kinesisk psykiatri, fortalte de.

Mangler nasjonal lov

Et av temaene de kinesiske psykiaterne er opptatt av, er mangel på en nasjonal lov om psykisk helsevern. Fem kinesiske byer har vedtatt lokale lover. Under diskusjonen av en kasuistikk på en workshop under konferansen, kom det frem ulikheter i lovene i Beijing og Shanghai.

– Slike forskjeller aktualiserer behovet for en felles lov for hele Kina, sier Bjørn Hoftvedt, sekretær for menneskerettighetsutvalget.

Den kinesiske psykiatriforening (CPA) jobber for å spre informasjon om pasientrettigheter og behovet for en nasjonal lov.

– Psykiatriske pasienter tilhører de sårbare grupper og trenger spesiell beskyttelse. Det er bra at CSP og CPA gjør en god innsats for å sikre gruppene rettigheter, sier Eline Thorleifsson. Hun påpeker at samarbeidet om psykiatri må ses i sammenheng med den kinesisk-norske menneskerettighetsdialogen og det økte samarbeidet mellom Kina og Norge.

Thorleifsson understreker at menneskerettigheter og etikk i psykiatrien er følsomme temaer.

– Selv om helsesystemene i Kina og Norge er forskjellige, har begge land utfordringer på disse områdene. Fra begges side har vi derfor lagt vekt på å være åpne og vise respekt for begge parters arbeid for betydningen av menneskerettigheter og etikk i psykiatrien, sier hun.

Anbefalte artikler