Ny blåreseptforskrift

Terje Sletnes Om forfatteren
Artikkel

Befolkningen bør informeres bredt om at det i hovedsak vil være fastlegen som vil ha mulighet til å utstede eller fornye resept på legemidler på blå resept.

Det skriver Legeforeningen i et høringssvar til Arbeids- og velferdsetaten (NAV). NAV har foreslått ny reseptblankett i forbindelse med innføringen av ny blåreseptforskrift fra 1.3. 2008.

Hvis NAV ønsker å gjennomføre de pågående reformer og kontroll- og sanksjonsstrategier til sin fulle konsekvens, bør befolkningen informeres bredt om at det vil være pasientens faste lege som i fremtiden i hovedsak vil ha mulighet til å utstede eller fornye resept på legemidler på blå resept, skriver Legeforeningen.

Foreningen mener imidlertid at den nye reseptblanketten som følger med iverksettingen av ny blåreseptforskrift, må ha et felt for avkryssing i de tilfeller der legen på forskrivningstidspunktet anser at de medisinske krav til blåreseptforskrivning, men ikke alle formelle krav, er oppfylt. Dette vil særlig være tilfelle ved fornying av resepter i forbindelse med kollegial fraværsdekning, legevakt, ved nyutskrevne pasienter fra sykehus, ny pasient på fastlegens liste med mer. Legene vil måtte forholde seg lojalt til den fortolkning NAV legger til grunn av regelverket, og dersom det ikke gis mulighet til en slik avkryssing, vil leger derfor ved usikkerhet om alle formelle krav er innfridd, ev. måtte forskrive medikamentene på hvit resept.

I sin høringsuttalelse til revisjonen av blåreseptforskriften (1), gikk Legeforeningen sterkt i mot at resepten skulle påføres opplysninger om pasientens diagnose. Personidentifiserbar og sensitiv informasjon kan spres ved at slike opplysninger gjøres tilgjengelige for apotekets ansatte ved ekspedering, uten at de har behov for disse opplysningene for å kunne utføre sitt arbeid, mener foreningen. Det er bedre å angi gruppediagnosen, slik som ved dagens praksis, og at NAVs behov for kontroll av berettigelsen av medikamenter som er helt eller delvis refundert av folketrygden, må kunne ivaretas ved direkte kontakt mellom NAV og foreskrivende lege.

Les hele uttalelsen: http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=128529

Anbefalte artikler