Helsepolitisk påvirkning

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningens president kan stå i Dagsrevyen og kritisere kutt i pasientbehandlingen på sykehusene, mens hun så er mot obligatorisk underlivssjekk av jenter. Men hvordan formes helsepolitikken i Legeforeningen?

Terje Sletnes. Foto Cecilie Bakken

Terje Sletnes, seksjonssjef i helsepolitisk seksjon, forteller at Legeforeningen har gode prosesser for hvordan man kommer frem til helsepolitiske standpunkter.

– Det er et poeng for oss at vi skal innhente så mye informasjon som mulig fra våre medlemmer og underforeninger, for å kunne forberede en politisk sak i foreningen på best mulig måte. Behandlingen av høringer er et godt eksempel, sier han.

Hver uke mottar seksjonen høringer fra departementer, statlige etater og andre om nye lovforslag, rapporter og organisering. Eksempler er forslag om å utvide ordningen med pasientombud slik at den også gjelder for kommunenes helsetjenester, forslag om å forlenge virketiden av lov om sprøyterom og forslag om salg av tobakksvarer under disk.

– Vi har et ukentlig møte med de øvrige avdelingene i sekretariatet hvor vi går gjennom høringene og vurderer hvilke som er relevante for foreningen. Så ønsker vi å få inn underforeningenes meninger, gjennom at høringssaken gjøres tilgjengelig for alle på våre nettsider. I underforeningene sitter det mange engasjerte, dyktige personer som gjerne kommer med innspill, og vi får som regel mange svar. Også fra de som ikke særskilt er bedt om å uttale seg, sier han. Sletnes forteller at den ansvarlige avdelingen går gjennom alle innspillene, og utarbeider et utkast til en felles uttalelse fra foreningen, som så behandles av sentralstyret.

– En viktig side er også å ha oversikt over hva vi som forening eventuelt har hatt som politikk på området fra tidligere, sier han.

Etter at sentralstyret har vedtatt en høringsuttalelse, ses presidenten ofte på TV-skjermen eller hun høres i radio. Gjennom innspillene gitt fra underforeningene og politisk behandling i sentralstyret, har presidenten god dekning for Legeforeningens synspunkter, sier Sletnes.

Seksjonssjefen forteller at de også utarbeider policynotater på områder hvor det er behov for at Legeforeningen har en tydelig politikk. Hittil i år er det laget notater på forebygging av doping, legers adgang til bierverv, prioritering, lokalsykehus og sykefraværsarbeid og legens rolle i dette. Alle notatene har vært gjennom en høringsrunde og er behandlet i sentralstyret.

– Policynotatene er korte og lett tilgjengelige notater om aktuelle helsepolitiske spørsmål. Leger som blir bedt om å holde foredrag, delta i debatter, trenger bakgrunnsinformasjon, eller ønsker å sette seg litt inn i spørsmålene, kan gå inn på «Legeforeningen mener» på Legeforeningens sider på Internett, og vite at dette er Legeforeningens vedtatte politikk, sier Sletnes.

Anbefalte artikler