Etiske utfordringer

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

For å forebygge er det viktig å formidle kunnskap, endre holdninger og påvirke atferd. Men det må veies opp mot respekten for personens autonomi og verdighet.

NFA mener det er beklagelig at nasjonale myndigheter ikke i større grad benytter kjente, effektive strategier mot helsefarer som alkohol og tobakk. Illustrasjonsfoto Colourbox

I et policydokument om forebyggende helsearbeid skriver Norsk forening for allmennmedisin (NFA) at primærforebygging av sykdom er en viktig og integrert del av allmennlegenes arbeid. NFA støtter fullt ut en rekke tradisjonelle, forebyggende tiltak som går rett på årsak – som vaksinasjon, begrensning av smittsomme sykdommer mv.

Men foreningen påpeker at moderne proaktiv medisin, der man ser på sammenhenger hvor flere faktorer spiller inn, og så bruker teoretiske beregninger av risiko, reiser en rekke etiske og praktiske problemstillinger. Allmennlegene opplever et sterkt press for å gjøre helsekontroller og oppspore risiko for fremtidig sykdom. En del av disse tiltakene har dårlig dokumentert nytteverdi i befolkningen. Allmennleger må stille strenge krav både til dokumentasjon og relevans av slik virksomhet. Omfanget av slikt arbeid må også tilpasses andre kjerneoppgaver, siden allmennmedisinen først og fremst skal tilby helsetjenester til de syke.

Foreningen mener at man bør prioritere strukturelle tiltak på samfunnsnivå så langt det er mulig, fremfor individuell screening og intervensjon. Mammografi-screeningprogrammet må ikke utvides før man har entydig dokumentert nytteverdi, mener NFA. Foreningen synes det er beklagelig at nasjonale myndigheter av politiske grunner, ikke i større grad finner å ville benytte kjente, effektive strategier mot kjente helsefarer. Det gjelder f.eks. å redusere tilgjengeligheten til alkohol og tobakk.

Kommersielle interesser har lenge satt dagsorden for hvilke sykdommer leger oppfordres til å forebygge. Psykisk sykdom og såkalte «samsykdommer» og rus er eksempler på underprioriterte områder for forebygging. Allmennlegetjenesten må dimensjoneres og organiseres slik at allmennlegene stimuleres til å snakke med pasientene om helsefremmende tiltak for den enkelte, mener NFA.

Les hele dokumentet: www.legeforeningen.no/index.gan?id=128650

Anbefalte artikler