Den faglige fane skal løftes høyere

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Medisinsk fagavdeling er nylig omorganisert for å øke servicen og bedre kontakten ut mot fagmiljøene.

Her er fagdirektør Bjarne Riis Strøm på kontoret som de fagmedisinske foreninger kan disponere i Legenes hus. Foto Lisbet T. Kongsvik

Bjarne Riis Strøm leder avdelingen som har 25 ansatte. Den omfatter en stor utdanningsseksjon som blant annet forvalter spesialitetsreglene, behandler søknader om spesialistgodkjenning og godkjenner, forvalter og koordinerer kurs i legers videre- og etterutdanning.

Satser på faget

– Det er opprettet tre nye enheter i avdelingen som vil styrke satsingen som Legeforeningen står overfor, sier Riis Strøm. – Forskning og høyspesialisert medisin med spesiell vekt på kontaktflaten mot universiteter og helseforetak har fått sin egen enhet, sier han og nevner spesielt bioteknologi som et særskilt viktig område. – Spesialisthelsetjeneste og somatikk har også fått sin egen enhet som arbeider mot de brede spesialitetene innen bl.a. kirurgi, indremedisin, gynekologi og akuttmedisin. Vi er opptatt av hvordan utviklingen skjer ute i helseforetakene, og legger vekt på å løfte frem fagligheten og gode behandlingslinjer gjennom å rette oppmerksomhet mot fagenes utvikling, organisering og kvalitet, sier Riis Strøm. Han legger til at det er viktig å skape en motvekt mot all oppmerksomheten som i dag er rettet mot økonomi og ensidig sparing.

Til beste for pasienten

– Vi vil også videreutvikle satsingen på bruk av gjennombruddsprosjekter som virkemiddel for å utvikle gode behandlingsforløp. Det er viktig for oss ikke bare å gjennomføre slike prosjekter selv, men å få departementet, direktoratet, helseforetakene og kommunene til å bruke disse teknikkene løpende for å skape faglig god behandling, sier Riis Strøm. Fagdirektøren forteller at det nå lanseres et bredt gjennombruddsprosjekt på faglighet i sykehjem i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet. Her er også KS en sentral samarbeidspartner.

Den tredje nye enheten i avdelingen har primærhelsetjenesten og psykiatrien som sitt hovedarbeidsområde. – Utvikling av allmenn- og samfunnsmedisinen og av legetjenesten i sykehjem er viktige temaer å gripe fatt i. Det er behov for solid satsing på videreutvikling av faget allmennmedisin og å styrke fastlegeordningen med flere stillinger. Det må også mer ressurser til gode legevaktordninger, og ikke minst kraftig satsing for å bedre legetjenesten i sykehjem, sier fagdirektøren.

Faglig premissleverandør

– Gjennom den nye organiseringen er det viktig å få en bred kontaktflate ut mot de fagmedisinske foreningene. Vi erfarer nå at vi i økende grad blir invitert til å delta på årsmøter, konferanser og også i styremøtene i de fagmedisinske foreningene når det er ønskelig å samarbeide. Det setter vi stor pris på. På den måten kan vi bidra til å løfte de initiativene som foreningene tar opp og som de ønsker å spille inn både overfor helseforetakene og overfor myndighetene, sier Riis Strøm. – Det hører med at vi i samarbeid med FaMe (gruppen av landsstyredelegater fra de fagmedisinske foreninger) har sendt ut en forespørsel for å kartlegge hovedområdene som den enkelte fagmedisinske forening jobber med. Inndelingen av ansvarsområdene i de tre enhetene overlapper tilsvarende grupperinger av fagmedisinske foreninger, og vi legger opp til å tilby faste kontaktpersoner i fagavdelingen. Dette vil lette kontakten fra foreningene inn til sekretariatet og omvendt, sier fagdirektøren.

– Vi har en bred og god kontakt med FaMe for å kunne betjene de engasjementene denne gruppen ønsker å løfte. Vi er opptatt av at vi skal ha hyppig kontakt med de fagmedisinske foreningene og ønsker å legge til rette for at Legenes hus skal bli en møteplass som kan benyttes, sier han videre, og viser til at tre kontorplasser nå står til disposisjon for foreningene i Legenes hus.

Viktige arbeidsområder

Avdelingen har også ansvaret for turnusoppfølging og har sekretariatsfunksjon for Turnusrådet. – Vi tilrettelegger for kontaktflaten mot myndighetene som har med turnus å gjøre samt kontakt og tilsyn med turnusordningen ut mot helseforetakene. Det er nylig gjennomført et stort prosjekt hvor turnustjenesten ble evaluert i samarbeid med Legeforeningens forskningsinstitutt, sier Riis Strøm.

Han forteller at arbeidet med og oppmerksomhet om internasjonale spørsmål er økende. Fagavdelingen har sekretariatsfunksjon for internasjonalt utvalg som har spesiell oppmerksomhet rettet mot lavinntektsland. Avdelingen har også sekretariatsfunksjon for menneskerettighetsutvalget. I tillegg kommer henvendelser fra nye EU-land som ønsker samarbeid om utvikling av sine organisasjoner og prosjekter som finansieres via bilaterale midler fra Norges EØS/EU- forpliktelser. – President Torunn Janbu er nå blitt chairman for en subcommittee Ethics and professional code i CPME. – Dette forsterker Legeforeningens internasjonale engasjement og gir spennende oppgaver, sier Riis Strøm.

Han forteller at de også er engasjert i grunnutdanningen til leger. – Det er viktig Legeforeningen er engasjert i det arbeidet som pågår i forbindelse med omformingen av studieplanen ved medisinstudiet i Tromsø. Vi har også vært engasjert i omformingen og justeringen av grunnutdanningen ved Universitet i Oslo, legger han til.

Økt service

– Vi ønsker å utvikle klare kontaktpersoner dedikert til de enkelte fagmedisinske foreninger i tillegg til de kontaktpersonene vi allerede har når det gjelder spesialistgodkjenninger og utdanning. Det faglige arbeidet skal løftes og gis mer oppmerksomhet. Her er arbeidet som skjer i de fagmedisinske foreningene helt vesentlig for Legeforeningen. Fagavdelingen skal understøtte dette viktige arbeidet og ønsker å forsterke kontaktflaten med og mellom foreningene i viktige fagspørsmål. Dette forutsetter god dialog, regelmessig kontakt og godt tilrettelagte arbeidsforhold for foreningene. Ikke nøl med å ta kontakt med oss, sier fagdirektøren, og påpeker at fagavdelingen gjerne regelmessig vil bli invitert inn på årsmøter og konferanser i foreningene.

I Tidsskriftet nr. 22 til og med nr. 24 presenteres Legeforeningens avdelinger. I dette nummeret presenteres økonomi- og administrasjonsavdelingen og medisinsk fagavdeling.

Anbefalte artikler