Les mer om ...

Artikkel

Tykktarmskreft

Kreft i tykktarm og endetarm er en svært vanlig kreftform. Likevel er det liten oppmerksomhet og åpenhet om sykdommen. I dette nummer av Tidsskriftet starter en temaserie om kolorektal kreft. Forekomsten er stigende, noe som kan skyldes livsstil og kosthold. Svulstene oppstår oftest i tarmpolypper, som kan påvises ved koloskopi. Kan screening av større befolkningsgrupper være aktuelt?

Kolorektal kreft – en sykdom man ikke snakker om

Tykktarms- og endetarmskreft i Norge – epidemiologi

Forebygging og tidlig diagnostikk av kolorektal kreft

Kolorektale polypper

Kolorektal kreft ved inflammatorisk tarmsykdom

Når plagene ikke er til å holde ut

Sedasjon i terminalfasen av uhelbredelig sykdom er omdiskutert og brukes sjelden i Norge, selv på en spesialavdeling for døende. Sunniva-klinikken i Bergen har kartlagt bruken av beroligende medikamenter hos 47 pasienter. Slik behandling må betraktes som en naturlig del av lindrende behandling, selv om den kan nedsette bevisstheten.

Behandling av uutholdelige plager i en hospiceavdeling

Mindre bruk av antidepressiver hos unge

Advarsler fra legemiddelmyndighetene har ført til færre forskrivninger av antidepressive legemidler til barn og ungdom, til tross for at bruken av slike midler var liten. Sammenhengen mellom bruken av antidepressiver og selvmord er omdiskutert. Fører mindre bruk til flere selvmord?

Advarsler om antidepressiver har virket

Antidepressiver hos barn og ungdom – førte advarsler til færre forskrivninger?

Tuberkulose og hiv

Tuberkulose er den hyppigste dødsårsaken hos hivpasienter. Likevel får bare en liten andel adekvat antituberkuløs behandling. Leger Uten Grenser arbeider aktivt mot tuberkulose i mange land og etterlyser et sterkere engasjement og lederskap fra myndigheter og internasjonale organisasjoner.

Tuberkulose – den glemte delen av hivepidemien

Pasientsikkerhet i sykehus

Uheldige hendelser innen fødselshjelp skyldes ofte svikt i organiseringen og uklare ansvarsforhold. Dette viser en gjennomgang av 47 tilsynssaker fra perioden 2003 – 06. Sykehus må ha systemer som fanger opp feil – bare slik kan man få til en systematisk kvalitetsforbedring. Er sikkerhetskulturen ved norske sykehus god nok?

Et elektronisk journalsystem må være utformet slik at det er et velegnet verktøy i klinisk arbeid. Samtidig må krav om informasjonssikkerhet og personvern være ivaretatt.

Meldesystemer – en uutnyttet ressurs

Ansattes oppfatninger av sykehusets sikkerhetskultur

Uheldige hendelser på fødeavdelinger

Er sikkerheten ved elektroniske journalsystemer god nok?

Anbefalte artikler