Vil endre strukturen på abortnemndene

Elisabeth Huitfeldt Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å opprette en sentral klagenemnd for svangerskapsavbrudd, til erstatning for dagens ordning med fem regionale klagenemnder.

Legeforeningen ser det som vesentlig at klagesakene med begjæring om svangerskapsavbrudd, blir vurdert på en enhetlig måte i hele landet. Etablering av en sentral klagenemnd antas å sikre likebehandling ytterligere, sett i forhold til dagens ordning med fem klagenemnder, mener foreningen.

Selv om denne ordningen vil kunne ha noen uønskede virkninger som blant annet lengre reisevei, anser ikke Legeforeningen dette som et avgjørende motargument ettersom kvinnen uansett må reise for å møte i en klagenemnd, og dagens kommunikasjonsordninger er gode. Legeforeningen forutsetter imidlertid at utgiftsøkning ved lengre reisevei for kvinnen blir dekket.

Legeforeningen støtter også forslaget om at det lovfestes et krav om at ett av de tre nemndsmedlemmene i klagenemnden skal være jurist.

Helse- og omsorgsdepartementet har også foreslått å redusere antall primærnemnder slik at det kun stilles krav om slike ved de institusjoner som faktisk foretar nemndsbehandlede svangerskapsavbrudd. Legeforeningen støtter dette forslaget. Færre primærnemnder vil føre til at den enkelte nemnd behandler flere saker. Dette vil kunne gi bedre dokumentasjonsrutiner og sikre mer ensrettet praksis, mener Legeforeningen, som også peker på at det med tanke på taushetsplikten er en fordel at færrest mulige instanser og personer er involvert. Forslaget synes heller ikke å føre til store ulemper for den enkelte pasient.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/?id=126128

Anbefalte artikler