Ett eller flere legemidler mot leukemi?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kombinasjonsbehandling gir best resultater ved kronisk lymfatisk leukemi.

  Kronisk lymfatisk leukemi rammer 150 – 200 pasienter i Norge hvert år. Sykdommen kan ikke kureres, men stadig nye former for behandling er under utprøving.

  En sammenliknende studie av tre ulike behandlingsregimer viser at de fleste pasienter responderer best på en kombinasjon av fludarabin (en purinanalog) og cyklofosfamid (1). Nesten 800 pasienter ble randomisert til tre grupper: den første fikk omtalte behandling, den andre fludarabin alene, og den tredje klorambucil, som i likhet med cyklofosfamid er et alkylerende stoff. Pasientene som fikk kombinasjonsbehandling hadde signifikant høyere komplett responsrate, total responsrate og progresjonsfri overlevelse enn de to andre gruppene.

  Studien skiller seg fra tidligere undersøkelser ved at den også omfattet eldre pasienter. Mange tidligere studier har ekskludert pasienter over 65 år og har derfor ikke vært representative ettersom gjennomsnittsalderen for pasienter med kronisk lymfatisk leukemi er omkring 70 år. Dessuten hadde man mulighet til å se på respons i forhold til molekylære risikofaktorer: En undergruppe av pasientene med en spesiell delesjon i kromosom 17 responderte dårlig og kan ikke anbefales kombinasjonsbehandling.

  Artikkelforfatterne konkluderer med at kombinasjonen av fludarabin og cyklofosfamid bør være standardbehandling ved kronisk lymfatisk leukemi. Overlege Alf Haaland ved Hematologisk avdeling, Ullevål universitetssykehus er enig. – Studien viste ingen forskjeller når det gjaldt total overlevelse, men dette kan skyldes overkrysningseffekter – altså at pasienter som ikke responderte på én type behandling gikk over på en annen. Samtidig er det grunn til å minne om at klorambucil kan være enkel og effektiv behandling for mange eldre pasienter med kronisk lymfatisk leukemi, sier Haaland.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media