Forberedte høstens justeringsforhandlinger

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Landsrådet i Overlegeforeningen var 29. august samlet på Gardermoen for å forberede høstens justeringsforhandlinger.

– Justeringsforhandlingene starter 3. september og skal avsluttes 21. september. Overlegene forhandler lokalt med et fastsatt mandat, sa forhandlingsdirektør i Legeforeningen, Anne Kjersti Befring til landsrådet. Hun gjennomgikk hvordan forhandlingene er forberedt og hvordan de blir fulgt opp av Legeforeningen sentralt. Befring la vekt på at tillitsvalgtes arbeid med å oppnå god og konstruktiv dialog med ledelsen må fortsette, ikke bare før og under forhandlinger, men hele året,

– Mulighet for innflytelse og forhandlingsmakt både for oss og for arbeidsgiversiden, ligger i tillit, tett dialog og samarbeid, sa hun, og presiserte at god og effektiv drift av sykehus er avhengig av at partene kan etablere et slikt fundament. – Vi skal fortsette å gi våre bidrag og holde stø kurs, og det må også være et mål at partene forholder seg lojalt til avtaler som er inngått og at man kan løse oppståtte uenigheter på lavest mulig nivå.

– Overlegene har ikke forhandlet lokalt siden 2005. De forestående justeringsforhandlingene blir en prøvestein i så måte og et grunnlag for neste års hovedtariffoppgjør, sa Anne Kjersti Befring. Hun fortalte også om forberedelsene til hovedavtaleforhandlingene, dvs. forhandlingssystemet som skal revideres senere i høst.

En fortsettelse av hovedtariffoppgjøret

– Vi vet hvor årets lønnsoppgjør for andre har landet, og det er ingen grunn til at legene ikke skal ha det samme, sa Arne Refsum, Overlegeforeningens nye leder. Han gikk gjennom resultatene fra andre akademikergrupper for legene i HSH (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon). Han understreket at lønnsglidning har liten betydning i justeringsforhandlingene. Refsum viste til at tallene som ligger til grunn for forhandlingene er oversiktlig gjengitt i notat fra Spekter og Legeforeningen i samarbeid, og i veileder fra forhandlings- og helserettsavdelingen.

Arne Refsum gjennomgikk også mandatet for forhandlingene som ligger i Riksmeklingsmannens møtebok. – Det er derfor ikke opp til oss eller arbeidsgiver å bestemme utgangspunktet for forhandlingene, sa han. Han understreket at dette er en fortsettelse av hovedtariffoppgjøret for 2007 og at virketidspunktet er fra 1.1. 2007. – Målet med forhandlingene er at overlegene skal justeres i forhold til andre grupper, men teksten i lokale B-dels avtaler skal ikke endres med mindre begge parter ønsker det, sa han. Refsum ga i tillegg en rekke praktiske råd for forhandlingsarbeidet lokalt.

Må få et stabilt forhandlingssystem

Torunn Janbu, Legeforeningens president, sa at det er på tide at vi etter fem år med uro får et stabilt forhandlingssystem som er tilpasset sykehusene. Presidenten viste til de langsiktige planer som ble lagt for NAVO/Spekter-området høsten 2005, med et mål om å få bukt med langvarige og konfliktfylte forhandlingsforløp i området og tvister om avtaler. – Vi står samlet, både i Legeforeningen og i Akademikerne Helse, sa hun. – Vi har identifisert problemene og funnet virkemidler. Dette er utgangspunktet for arbeidet mot staten for å utbedre forhandlingssystemet. Både sykehusene og vi er tjent med et forutsigbart system som tilrettelegger for utviklingsarbeid. Presidenten benyttet også anledningen til å takke landsrådet for god innsats.

Anbefalte artikler