Orienterte om pensjon og forhandlinger

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

– Vi må vurdere hvordan ytelsene fra SOP kan gjøres mer fleksible. Og vi går inn i et utfordrende mellomoppgjør, sa Bård Lilleeng, Legeforeningens nye visepresident, til Vest-Agder legeforening.

Bård Lilleeng synes det er nyttig å møte medlemmene. Han holdt foredrag på Vest-Agder legeforenings årsmøte. Foto Legeforeningen

På årsmøtet i lokalforeningen i august fikk de rundt 40 fremmøtte høre at man i Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) ser på ordninger for å tilpasse seg endringene i folketrygden. Blant annet ser man på det å kunne starte uttak av pensjon fra 62 års alder.

– Mange allmennleger er opptatt av pensjonen. Nå ser man på mulige tilpasninger slik at pensjonen fra SOP ikke avkortes hvis man har privat pensjonsordning i tillegg, sa han.

Lilleeng viste til at folk har individuelle behov og mente det var et behov for en mer fleksibel løsning. Et annet tema som opptok de fremmøtte, var mellomoppgjøret i sykehussektoren.

– Vi går nå til et mellomoppgjør hvor vi ikke har konfliktrett. Vi har hatt det vanskelig tidligere, med konflikt. Vi har forventninger om at det nå blir ryddigere, og at avtaler landes lokalt uten at sentrale parter må inn og løse konflikter, sa den påtroppende visepresidenten.

Lilleeng skjønner samtidig at lokale tillitsvalgte har følt en stor belastning, og at det blir tett mellom de to rundene. Han håper de likevel går på igjen og tar utfordringen.

Bård Lilleeng fortalte også at man som en del av Riksmeklingsmannens møtebok skal jobbe med Spekter om en rapport om arbeidstidsordninger for leger.

– Rapporten skal leveres til jul. Den skal beskrive situasjonen og hva slags endringer som kan være ønskelige. Vi forventer at arbeidstid vil være et av hovedtemaene under neste års hovedoppgjør, sier han.

Bra gjennomslag

Lilleeng understreket på årsmøtet at det hadde gått veldig bra med statusrapporten om prioritering som Legeforeningen har utarbeidet.

– Vi har fått stort gjennomslag, den er blitt sitert og brukt i Helse- og omsorgsdepartementets egne rapporter. Det er en god måte å markere vårt syn på, sa han. Han fortalte også at den nye statusrapporten som nå er i ferd med å bli utarbeidet, handler om helse og helsetjenester til innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn.

– En mann med alvorlig hodeskade ble forlatt av ambulansen i en park. Med debatten etterpå har vi fått en dramatisk påminnelse om at det kan være ulikheter i hvordan helsevesenet møter ulike etniske grupper, selv om hendelsesforløpet i den konkrete saken ikke er endelig avklart. Vi trenger å få belyst om det er forskjeller i tilbudet som blir gitt. Ulike grupper kan også ha ulike forventninger til helsevesenet, ulike sykdomsbegrep og terskel for å søke hjelp, sa han.

Fordeling av ressurser

Medlemmene i Vest-Agder legeforening var også opptatt av fordelingen av helseressurser. Lokalforeningen har blant annet sendt brev til styreleder i Helse Sør-Øst om at de mener ressursene fordeles skjevt i regionen. De uttrykker også bekymring over utviklingen ved røntgenavdelingen, Sørlandet Sykehus Kristiansand, hvor de mener at bemanningssituasjonen nå er prekær.

– Som Bård Lilleeng påpekte, blir 50 % av tildelte midler basert på tidligere budsjett, sa avtroppende leder Halvard Dovland. Han sa videre at Vest-Agder legeforening er veldig opptatt av de helsepolitiske temaene, og at de ikke bare tar imot høringer. – Vi prøver aktivt å øke fagligheten til det beste for pasientene i området, sa han.

Lilleeng syntes det var nyttig å snakke med deltakerne på årsmøtet i Vest-Agder. – Vi vil gjerne ha innspill til sentralstyret, og tilbakemeldinger fra medlemmer vi ikke er i daglig kontakt med, sier han.

Anbefalte artikler