Leger må få styre egen fritid

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

– Sykehusene har i mange tilfeller altfor restriktive regler for legers adgang til å ha bierverv på fritiden, mener Legeforeningen. Nå har sentralstyret vedtatt en klar policy på dette og bedt om møte med de regionale helseforetakene.

Anne Kjersti Befring. Foto Lise B. Johannessen

– Leger har som andre arbeidstakere krav på råderett over egen fritid, sier Anne Kjersti Befring, avdelingsdirektør i forhandlings- og helserettsavdelingen i Legeforeningen.

Hun understreker at foreningen aktivt har arbeidet for å øke legenes bevissthet om ryddighet for å unngå interessekonflikter og inhabilitet. – Men nå har pendelen svingt for langt i feil retning, og arbeidsgivere har blitt for restriktive. Det er god samfunnsøkonomi og ressursutnytting å tilrettelegge for at leger som ønsker det, påtar seg bierverv på fritiden, sier hun.

– Eventuelle forbud mot bierverv må være begrunnet i hensynene til habilitet og lojalitet til hovedarbeidsgiver, noe som forutsetter konkrete vurderinger, understreker Befring.

Hun viser til at helseforetakene har etablert en restriktiv linje ved hjelp av interne retningslinjer og standardformuleringer som inntas i nye arbeidsavtaler. Det er flere steder gjennomført forbud mot bistillinger. De regionale helseforetak har innført kriterier i anbudskonkurransene som medfører at private tjenesteytere avskjæres fra å delta dersom de har ansatte med hovedarbeid i sykehus, selv om man ikke er i noen habilitetskonflikt.

Sivilombudsmannen har nylig uttalt at helseforetakene har gått for langt i å regulere ansattes fritid. Legeforeningen har nå bedt om et møte med de regionale helseforetakene for å drøfte situasjonen.

– Notatet vil være et godt grunnlag for å få justert sykehusenes veldig restriktive ordninger for bierverv, sier Anne Kjersti Befring.

Les policynotatet: www.legeforeningen.no/?id=97665

Anbefalte artikler