Velkommen til legeyrket!

Torunn Janbu Om forfatteren
Artikkel

Legerollen er under stadig utvikling. Det som ikke endres er vår oppgave om å ta vare på pasientene. Med god kompetanse, yrkesetikk, engasjement og omtanke er vår deltakelse bærebjelken i den gode helsetjeneste

Velkommen til deg som skal starte opp med medisinstudiet og til Legeforeningen. Du står foran spennende studieår og et engasjerende yrke med mange muligheter.

Legerollen er i stadig utvikling. Endringer skjer både med vår rolle i samfunnet, fagets innhold og omfang, oppgaver og arbeidsforhold. Innholdet i dagens studentundervisning utvikles og tilføyes nye elementer for å holde tritt med kompetansekravene og forventningene til en god leges kunnskaper og holdninger. Det har medført mye stoff og nye spennende fag som kommunikasjon og satsing på tidlig pasientkontakt. Som nybakt student står du foran år som vil forme deg som lege. Du vil møte mange kolleger som rollemodeller. Du vil få innsikt i helsetjenesten fra innsiden og oppleve pasientens og samfunnets forventninger til deg. Tiden som medisinstudent vil utvikle deg som menneske – både gjennom og utenfor undervisningen. Benytt de gode mulighetene, din nysgjerrighet og det brede spekter av innspill du nå får til gradvis å skape din egen yrkesplattform. Men faktakunnskapene er bare en del av den og må forenes med etikk, varme, omsorg og klokskap for å bli god legekunst. Som ferdig student vil du ha et godt utgangspunkt som lege.

Karrieremulighetene er mange for en nyutdannet lege. Hovedinnholdet i yrket vårt er – og vil alltid være – å ivareta menneskers helse og det kan du gjøre gjennom alt fra forskning til klinisk medisin og omsorgsarbeid. De holdningene du tilegner deg i studietiden vil uansett seinere veivalg være betydningsfulle. Benytt derfor disse årene til å utforske muligheter og vær åpen for å delta både i de faglige og politiske debattene!

Den tradisjonelle legerollen utfordres av andre som vil behandle syke mennesker. Det finnes et bredt spekter av alternative behandlingstilbud. Som leger må vi være åpne for å diskutere alternativer til tradisjonell medisin med pasientene. Det er viktig for å sikre tillit og samarbeid mellom lege og pasient i behandling og oppfølging. Mange alvorlig syke mennesker har behov for å prøve «alt». Vi må sette tydelige krav til kvalitet og kunnskapsbasert behandling i vår gjerning. Tilliten mellom lege og pasient bygger på at legens kompetanse og informasjon om forventet effekt er dokumenterbar og troverdig. Det fordrer at du som lege greier å formidle kvaliteten på den kunnskapen du tufter dine råd og handlinger, på en for pasienten akseptabel og forståelig måte. Dette er en viktig del av legekunsten som det krever tid og erfaring å opparbeide.

Utforsk gjerne erfaringer og tanker om legerollen hos de kolleger du møter! På noen læresteder finnes en mentorordning hvor erfarne leger har regelmessig kontakt med hver sin gruppe studenter for å bidra med innsikt i hva det vil si å være lege. Tanken er å utfylle den kunnskap man får gjennom studiet ved å ha en uformell og regelmessig kontakt. Er du interessert i å delta i en slik gruppe så ta gjerne kontakt med Legeforeningens avdeling i fylket eller Norsk medisinstudentforening (Nmf) der du studerer.

Legeforeningen har en egen studentavdeling – Norsk medisinstudentforening. Kontakt med denne vil gi deg nyttig informasjon om hvilke muligheter og rettigheter du har som medlem av Legeforeningen.

Legeforeningen er langt mer enn en ren fagforening. Vi ivaretar faget gjennom hele foreningens arbeid, og særlig gjennom fagmedisinske foreninger. Vår medisinsk faglige kompetanse er en vesentlig bakgrunn for vårt engasjement i helsepolitikken, utviklingen av helsetjenesten og samfunnets interesse for Legeforeningens medvirkning på mange arenaer. Tidsskriftet og nettsidene er betydningsfulle for faglig oppdatering og informasjonskilde om det som skjer i foreningen og i helse-Norge. Legeforeningen ivaretar og utvikler også videre- og etterutdanningen, har stor oppmerksomhet mot grunnutdanning og turnustjeneste. Vi har et eget forskningsinstitutt. Som fagforening forhandler foreningen inntekt, arbeider for gode arbeidsforhold og har oppmerksomhet rettet mot kvalitet i helsetjenesten. Jurister og andre fagfolk i sekretariatet bistår medlemmene med mange forskjelligartede problemer. I hvert fylke finnes en lege for legeordning og en støttelegeordning hvor erfarne leger stiller opp for kolleger som er kommet i en situasjon hvor de trenger noen å snakke med. Disse legene kan også studenter ta kontakt med ved behov.

Allerede som studentmedlem kan du nyte godt av mange medlemsfordeler. Du får tilbud om kurs og møter, forsikringsordninger, rettshjelp og rabattordninger på bøker, datautstyr, telefon og reiser. En oversikt finner du på Nmfs nettsider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=4987

Mange har fått en ekstra god start på karrieren og sin personlige utvikling ved å engasjere seg som tillitsvalgt allerede som student. Det er viktig at alle studenter og leger engasjerer seg for fellesskapet i en periode. Du får opplæring i tillitsvalgtarbeidet. Medlemskap og tillitsvalgtarbeid gir samhold og kontaktnett som du kan bygge videre på som ferdig lege.

Jeg vil få ønske alle studenter lykke til med spennende og utviklende år og som fremtidige kolleger, og velkommen også til Legeforeningen! Er du i Oslo sentrum, er du også velkommen til Legenes hus i Akersgaten 2.

Anbefalte artikler