Godt verktøy for fremtidig arbeid

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Formålet med Legeforeningens prinsipp- og arbeidsprogram er å angi prioriterte målsettinger og arbeidsområder for Legeforeningens virksomhet.

Lars Eikvar presenterte prinsipp- og arbeidsprogrammet. Foto Lise B. Johannessen

Det sa Lars Eikvar da han innledet til debatt om Legeforeningens prinsipp- og arbeidsprogram for 2008 – 09.

– Programmet er ikke ment å være en fullstendig virksomhetsbeskrivelse, sa Eikvar, men det fremhever noen områder som landsstyret mener foreningen skal arbeide spesielt med.

– Det har bl.a. som mål å øke legers bevissthet om de etiske sidene ved rollen som behandler og ved andre roller leger har, sa Lars Eikvar. – I 2003 gjennomgikk det en omfattende revisjon og forenkling. Programmet består nå av seks områder som følger Legeforeningens lover. Det innebærer at Legeforeningen skal arbeide med saker som er direkte lenket mot lovene. De seks områdene er: etikk, inntekts- og arbeidsforhold, utdanning, forskning og fagutvikling, forebyggende og helsefremmende arbeid, helsepolitikk og Legeforeningens organisasjon. Siden 2004 er inndelingen av prinsipp- og arbeidsprogrammet også lagt til grunn for årsmeldingene, og sentralstyret arbeider nå etter en prosjektplan som er satt opp etter punktene i programmet.

Gunnar Skipenes fra Norsk arbeidsmedisinsk forening, ga i debatten som fulgte innledningen, uttrykk for at han var særdeles fornøyd med punktet om at Legeforeningen vil arbeide for arbeidstidsordninger som ivaretar krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og legers helse.

Forslaget til prinsipp- og arbeidsprogram har vært på omfattende høring i organisasjonen. Halvparten av de 17 høringsuttalelsene sluttet seg til det opprinnelige forslaget, mens 14 forslag til nye punkter, endringer eller strykninger er innarbeidet.

Til tross for dette, ble det fra talerstolen foreslått flere nye punkter til programmet. Forslagene ble overlatt redaksjonskomiteen som gjorde en viktig jobb med å inkorporere forslagene i det fremlagte programmet som ble enstemmig vedtatt.

Se det nye programmet på: www.legeforeningen.no/?id=7019

Anbefalte artikler