Basisbok i reisemedisin

Synne Sandbu Om forfatteren
Artikkel

Verdens helseorganisasjon

International travel and health

227 s, tab, ill. Genève: WHO, 2007. Pris CHF 25

ISBN 978-92-4-158039-7

Målgruppen er helsepersonell som har befatning med personer som trenger vaksiner, malariaprofylakse og rådgivning før reiser. Bak 2007-utgaven står et stort antall fagpersoner i WHO og en rekke leger som arbeider med reisemedisin i mer enn 15 forskjellige land. Boken omhandler de fleste sidene ved reisemedisin, inkludert reiseapotek og reiseforsikring. Flere av kapitlene er betydelig omarbeidet og utvidet siden forrige utgave, bl.a. kapitlene om dyp venetrombose i forbindelse med flyreiser, høydesyke, rabies, malaria og blodsmitte. Helt nye er kapitlene om cruisemedisin og om to spesielle grupper: besøkende til slekt og venner i fjerntliggende opprinnelsesland og pilegrimer til Mekka.

En kortfattet og god oversikt over infeksjonssykdommer som kan ramme folk på reise, omfatter nå også fugleinfluensa og chikungunya. For mange av sykdommene er det oppdaterte kart over geografisk utbredelse. Kapitlet om vaksiner og vaksinasjon omhandler alle tilgjengelige vaksiner, inkludert rotavirus- og HPV-vaksine. Det er delt i tre bolker om henholdsvis vaksiner i rutinebruk, vaksiner til selektiv bruk og vaksiner det er krav om ved innreise i visse land. En slik inndeling er ikke enkel, og det er ikke innlysende hvor omtalen av en gitt vaksine er plassert. Det gis fyldig informasjon om de enkelte vaksinene. For hver av vaksinene er det et avsnitt om smitterisiko ved reiser. De følgende avsnittene tar for seg spesielle forhold hos den som skal vaksineres, bivirkninger og kontraindikasjoner til vaksiner og oppdaterte retningslinjer for utfylling av internasjonalt vaksinasjonssertifikat. En tabell som angir forekomst av sjeldne og alvorlige bivirkninger kan være nyttig for enhver vaksinatør.

Listen over landenes malariasituasjon og vaksinasjonskrav er trolig den som hyppigst brukes ved reiserådgivning. Den inneholder nå spesifikke opplysninger om WHOs anbefalinger i tillegg til hvert lands krav om gulfebervaksinasjon. Dette har sammenheng med det internasjonale helsereglementet (IHR) som ble fullstendig omarbeidet i 2005 og som trådte i kraft 15.6. 2007.

Med format på drøyt 200 A5-sider er det naturligvis grenser for hvor detaljerte opplysninger som kan tas med for hvert land. Ved bruk som oppslagsbok er det ugreit at omtalen av en enkelt sykdom og vaksinen mot den er fordelt på opptil tre forskjellige steder og utfylling av vaksinasjonssertifikat beskrives på et fjerde sted. Stikkordregisteret er imidlertid bra nok, og den som bruker boken, lærer seg raskt å finne frem.

Dette er både en lærebok og en oppslagsbok, og den er uunnværlig for alle som arbeider med reisevaksinasjon og -rådgivning. I den senere tid har boken kommet i trykt utgave annethvert år. Den kan skaffes av enhver bokhandler. Internett-utgaven, som oppdateres oftere, er gratis tilgjengelig i fulltekst på www.who.int/ith.

Anbefalte artikler