Legeforeningen er klar for fremtiden

Torunn Janbu Om forfatteren
Artikkel

Landsstyremøtet på Kongsberg viste at Legeforeningen er en forening med stort engasjement

Jeg takker medlemmene for tilliten som er vist meg i forbindelse med gjenvalg som president og ser med glede frem til jobben. Landsstyret har valgt et solid sentralstyre som jeg ser frem til å samarbeide med. Mange medlemmer stilte til valg. De fortjener takk for viljen og ønsket om å stille opp.

Takk også for et vel gjennomført landsstyremøte, det første etter lovendringen 1.1. 2007 som gir Legeforeningen tre likeverdige akser – lokalforeninger, yrkesforeninger og fagmedisinske foreninger.

Landsstyremøtet viste at vi er en forening med stort engasjement. Det var mange kjente deltakere, men det er også godt å se rekruttering. Dyktige debattanter bidro til gode og livlige debatter – ikke minst med inviterte politikere. Prioritering, pasientsikkerhet og bruk og tilgang til journalen var gjengangertema i media flere dager under landsstyremøtet. Viktige saker for Legeforeningen og helsetjenesten kom frem i offentligheten.

Det gjenstår fortsatt mye arbeid før vi har et godt system for hvordan vi vil prioritere helsetjenester i Norge. Veivalg må være tuftet på gode faglige vurderinger innen de rammer samfunnet setter for bruk av midler til helsetjenester. Konklusjonene må oppleves som rettferdige og forståelige for befolkningen dersom de skal være mulige å etterleve. Både Legeforeningens statusrapport og debatten viste at arbeidet med prioritering i helsetjenesten har vært for smalt med fokus nærmest utelukkende på spesialisthelsetjenesten. Det må legges større vekt på primærhelsetjenesten og hele behandlingskjeden og god samhandling.

Pasientsikkerhetsutvalgets rapport fremhever behovet for kildevern av meldere og behovet for at uønskede hendelser som meldes brukes til aktiv læring. Landsstyret vedtok på bakgrunn av rapporten og debatten en resolusjon om behovet for åpenhet om feil i helsevesenet – et viktig budskap fra Legeforeningens øverste organ.

Pasientsikkerhet forutsetter også trygg og sikker kommunikasjon mellom aktører i helsetjenesten. Landsstyret vedtok resolusjoner om IKT – helse-Norge må på nett – og om bruk av journal utenfor helsetjenesten. Presset mot bruk av journal utenfor helsetjenesten er økende fra mange hold – trygd/NAV, forsikringsselskaper, kredittinstitusjoner, politi og flere offentlige etater. Tillit i lege-pasient-forholdet er grunnleggende for all god pasientbehandling. Pasienten må også ha tillit til at legen bevarer taushet om pasientopplysninger. Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad reagerte umiddelbart da Legeforeningen satte utlevering av pasientjournal på dagsorden under landsstyremøtet. Det er gledelig at ministeren deler vår bekymring over situasjonen, og hun uttalte seg klart i media om behov for bedre styring og lovendringer. Dette viser betydningen av at Legeforeningen setter trygghet for pasientene tydelig på landsstyremøtets – og dermed på den helsepolitiske agenda.

Legeforeningens forskningsutvalg har i løpet av de siste årene nedlagt et stort og viktig arbeid med to grundige rapporter – Vind i seilene for medisinsk forskning (1) som kom i 2006 og i år Mot en ny vår for medisinsk forskning? (2). Til begge rapportene har landsstyret vedtatt et handlingsprogram for oppfølging av tiltak. Årets handlingsprogram knyttet til Mot en ny vår for medisinsk forskning? inneholder også arbeid for å fremme norsk forskning i internasjonal sammenheng og fokus på globale helseproblemer. Legeforeningen må være en kontinuerlig pådriver for god medisinsk forskning.

Det nye prinsipp- og arbeidsprogrammet som ble vedtatt under landsstyremøtet på Kongsberg er en klar bestilling til hva Legeforeningens ledelse skal prioritere. Langsiktige strategier er grunnleggende for å lykkes – sammen med et årvåkent blikk for utfordringer som møter oss fremover.

Legeforeningen er en sterk forening, med solid underbyggende meninger – og med godt samhold. Som president har det vært et mål for meg å ha god kontakt med ulike organisasjonsledd, sentralt og lokalt. Jeg har hatt stor nytte og glede av å reise rundt – noe jeg vil fortsette med. Kontakt med legeforeninger i andre land har vist meg at Den norske legeforening også er kjent for aktiviteter vi ikke så ofte kommenterer – som for eksempel arbeidet i vårt menneskerettighetsutvalg. Likeledes er Rådet for legeetikk og det arbeidet de gjør, etterspurt og verdsatt.

Legeforeningen må tenke langsiktig, vise retning og være et korrektiv. Vi er en viktig leverandør av god medisinsk fagkunnskap som grunnlag for den helsepolitikk som føres.

Takk til Buskerud legeforening og Legeforeningens sekretariat for gjennomføring av et landsstyremøte som også inneholdt flotte kunstneriske innslag.

Anbefalte artikler