Fastleger har ansvar for hele pasienten

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

– Det er viktig at fastlegene ikke blir et servicesenter for bestilling av henvisninger.

Torunn Janbu. Foto Cecilie Bakken

Det sa Torunn Janbu, president i Legeforeningen, i sitt innlegg på Helsekonferansen 2007. Hun stilte spørsmålet: Er fastlegens ansvar hele pasienten? og besvarte det med et «ja». Men samtidig var hun opptatt av fastlegens økte oppgaver, ivaretakelse av koordinatorrollen og behovet for å avklare ansvar og oppgaver i forhold til andre tjenestetilbud og helsepersonell.

Presidenten la vekt på at man må utvikle samarbeidsarenaene innad i kommunen og mellom tjenestenivåene. Hun minnet om situasjonen før fastlegeordningen ble etablert, hvor det kunne være problemer med tilgjengelighet til primærlegen, stadig utskifting av leger og dårlig tverrfaglig tilbud til pasienter med sammensatte lidelser.

– Det har nå vært medieoppslag om legemangel på sykehjem. Det ligger i fastlegeavtalen at kommunene kan hente inn legene til offentlig arbeid i 7,5 timer hver uke. Men de bruker dem bare fire timer i uken i snitt, påpekte hun. Janbu viste samtidig til at det er et kapasitetsproblem. – Fastleger jobber allerede gjennomsnittlig 49 timer i uken. I tillegg kommer legevakt, sa hun.

En av de tilstedeværende lurte på hvilket ansvar fastlegene har for å nå dem som står på legens liste, men som ikke kommer inn jevnlig til konsultasjoner. Han nevnte eksempler som tilbud om vaksiner og det å se på støyproblemer på arbeidsplasser.

– I forebyggende helsearbeid gjør også samfunnsmedisinere og arbeidsmedisinere en god innsats, i tillegg til fastlegen som jo jobber på helsestasjon og som nå i økende grad forholder seg til arbeidsplassene, sa Torunn Janbu.

En annen syntes det var synd at fastlegene ofte ikke dukker opp på konferanser og møter, fordi de taper inntekt ved å være borte fra praksisen sin. Arnhild Danielsen, rådmann i Hurum, argumenterte med at fastlegene hadde valgt en ordning med å være selvstendig næringsdrivende, og at de da fikk ta ansvar for sin egen fagutvikling slik snekkere gjør.

– Fastlegeordningen kan sies å være selvstendig næringsdrift i anførselstegn. Fastlegenes arbeid og inntekt er gjennomregulert i avtaler og forhandlinger. Hvis en fastlege får økte kostnader, har han eller hun ikke mulighet til å øke inntektene tilsvarende, innvendte Torunn Janbu.

Anbefalte artikler