Torunn Janbu ønsker gjenvalg

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– God kontakt med og mellom organisasjonsleddene gir styrke. Står vi samlet kan vi opptre med enda større tyngde utad i viktige saker.

Torunn Janbu. Foto Lise B. Johannessen

Det sier Torunn Janbu i forkant av landsstyremøtet og valget på nytt sentralstyre.

– Du stiller som kandidat til presidentvalget også for neste toårsperiode. Hva ligger til grunn for at du ønsker å gå på to nye år?

– Presidentvervet er en utrolig flott og engasjerende jobb. To år går fort. Jeg opplever at jeg fortsatt har mye å bidra med for foreningen, og vil gjerne stille meg til disposisjon for å videreføre igangsatte prosjekter, ta opp nye saker som venter og få frem temaer som engasjerer medlemmene.

Faglig forankring

– Kan du nevne noen saker som du er stolt over at dere har fått gjennomslag for i de to årene du har sittet som president?

– Gjennomføring av saker er bare mulig gjennom godt samarbeid med og mellom foreningens organer og medlemmer – og med sekretariatet og Tidsskriftet. Jeg er takknemlig for og stolt av deres innsats, samarbeidet innad i foreningen og at foreningen står samlet. Det har gjort det mulig å jobbe sammen om et bredt spekter av saker. Omorganiseringen av Legeforeningen med opprettelse av fagmedisinske foreninger og større satsing på faget er jeg stolt av på foreningens vegne. Det vil gi oss et enda solidere faglig grunnlag for vårt helsepolitiske engasjement.

Markering av en tydelig holdning overfor NAVO har vært avgjørende for muligheten vi nå vil ha for en ny utvikling på foretakene. Det gode samarbeidsklimaet som har utviklet seg mellom Yngre legers forening og Overlegeforeningen har vært viktig. Strategivalgene under Akademikerstreiken på sykehusene fikk arbeidsgiver tilbake til forhandlingsbordet og dermed en forhandlingsløsning i stedet for tvungen rikslønnsnemnd. Det er bedre for begge parter også mht. fremtidige forhandlinger. Vi utviklet et godt Akademikersamarbeid, også lokalt, under streiken. Det blir betydningsfullt.

Fremforhandlingen av en fremtidsrettet rammeavtale for avtalespesialistene viser seg å være viktig for deres rolle i spesialisthelsetjenesten. Satsing på forskning er godt i gang. Det var en milepæl å få opprettet et eget fond for allmennmedisinsk forskning i fjor. Vi er i gang med å gjennomgå spesialistutdanningen og lage strategier for Legeforeningens arbeid med fremtidens turnustjeneste.

Kontakt med medlemmer lokalt er betydningsfullt for veivalg for Legeforeningen. Kontakt med bredden gir innsikt i eksempelvis behovet for forskning innen arbeidsmedisin og beredskapsordninger for samfunnsmedisinere.

– Er det noen saker du brenner ekstra for å ta tak i kommende periode?

– Pasientene må sikres god og rask medisinsk utredning og behandling på alle nivåer i helsetjenesten og samspillet om pasientene må bli mye bedre både mellom og innen nivåene. Mange saker er igangsatt og må jobbes videre med, som spesialistutdanning, turnus, forskning og helsetjeneste for eldre og innen psykiatri/rus. Det blir viktig å styrke arbeidet med de fagmedisinske foreningene. Utvikling av god ledelse må også bli et tydelig satsingsområde i Legeforeningen. Hvordan helsetjenesten ledes har innvirkning på det medisinske fag, arbeidsmiljø, økonomi, kvalitet, pasientsikkerhet etc.

Prioritering er viktig

Det blir viktig å jobbe målrettet for å utvikle fastlegeordningen. Den vil få mange nye utfordringer, både organisatorisk og mht. innhold og rekruttering. Det er på overtid å få sikret god kvalitet og organisering av legevakt – og praksiskonsulentordningen trenger et videre løft. Samhandlingens muligheter er ikke på noen måte godt nok utviklet, ei heller på IKT-området. Kvalitetsarbeid, pasientsikkerhet og prioritering henger sammen. Kvalitetsikringsarbeid er grunnleggende for å vite hva som er god kvalitet og avgjørende for å sikre pasientene sikker diagnostikk, behandling og riktig prioritering. Medisinske fremskritt gir oss muligheter til å hjelpe flere med mer og nødvendiggjør en åpen prioriteringsdebatt. Utfordringene blir medisinske og etiske – og politiske.

Sikring av gode arbeidsforhold, stabilitet og faglig grunnlag for styring av foretakene er store oppgaver jeg ser frem til å jobbe videre med. Godt samarbeid med andre fagorganisasjoner har stor betydning og ikke minst innen Akademikerne.

Det er viktig for meg å ha kontakt med medlemmene. Jeg reiser gjerne til møter og kurs rundt i landet. Innspill og inntrykk er inspirerende og betydningsfulle for å vite at foreningen er på rett kurs i forhold til medlemmenes behov.

Legeforeningen må jobbe aktivt for å være en synlig helsepolitisk aktør. Vi må raskt på banen i viktige saker, men ikke minst må vi jobbe i forkant.

Legeforeningen har innflytelse og ansvar i helsetjenesten og er en viktig premissleverandør. Den rollen blir det en vesentlig oppgave å videreutvikle til beste både for medlemmene og pasientene.

– Det blir på mange måter et helt nytt sentralstyre, der to tredeler av styret vil være nye medlemmer. Har du gjort deg noen tanker rundt det?

– Det sittende sentralstyret jobber veldig godt sammen og er blitt en sammensveiset gruppe. Jeg kommer til å savne dem som går ut, men vet at flere heldigvis vil være tilgjengelige for andre oppgaver fremover. Jeg gleder meg til samarbeidet både med de som blir gjenvalgt og nyvalgte. At mange påtar seg tillitsvalgtverv, stort eller lite, for en periode av sin yrkesaktive karriere er viktig for foreningen og gir den enkelte kunnskap og erfaring som er nyttig å ta med. Et bredt engasjement blant medlemmer fra forskjellige deler av foreningen og som er klare til å ta et tak for fellesskapet sikrer Legeforeningen videreutvikling og gir medlemmene tilhørighetsfølelse. Jeg har full tillit til at landsstyret på nytt velger et godt styre for foreningen.

Anbefalte artikler