Prioritering og forskning på dagsordenen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Prioritering er temaet under den helsepolitiske debatten på landsstyremøtet på Kongsberg i slutten av mai.

Første dag av landsstyremøtet er som tidligere år, viet helsepolitisk debatt. Tema for årets debatt er prioritering med hovedvekt på kommunale prioriteringer. Legeforeningen har et ønske om at behovet for prioritering igjen settes på den nasjonale dagsordenen, og landsstyret inviteres derfor til å drøfte hvordan man kan bidra til gode prioriteringer både i det samlede behandlingsforløpet til den enkelte pasient og i styringslinjen fra Storting, departement, foretak, kommune og til den enkelte avdeling eller lege. Kommunenes muligheter for å prioritere helse, både forebygging og kurativ virksomhet vil være blant temaene.

Legeforeningens president, Torunn Janbu, Høyres leder Erna Solberg, leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, Harald T. Nesvik fra Fremskrittspartiet og politisk rådgiver for helse- og omsorgsministeren, Arvid Libak (Arbeiderpartiet) vil innlede til debatt.

Drøfter forskningspolitikk

Landsstyret 2006 vedtok et punktprogram om rammevilkår for god medisinsk forskning med bakgrunn i Legeforeningens forskningsutvalg innstilling Vind i seilene for medisinsk forskning – om den medisinske forskerens kår. Forskningsutvalget har i etterkant av dette vedtaket på oppdrag fra sentralstyret, utarbeidet et bredere forskningspolitisk dokument for Legeforeningen som også beskriver den medisinske forskningens kår i Norge med forslag til handlingsplan: Mot en ny vår i medisinsk forskning. Landstyremøtet vil med dette som utgangspunkt drøfte Legeforeningen forskningspolitikk.

Ny kommunikasjonsprofil

Av andre viktige saker som vil bli drøftet er ny kommunikasjonsprofil for Legeforeningen, Forslag til en ny felles kommunikasjonsprofil for Legeforeningen har vært på bred høring i organisasjonen, og tilbakemeldingene fra høringen viste bred oppslutning om å utarbeide en ny felles kommunikasjonsprofil for Legeforeningen og Legeforeningens organisasjonsledd.

Pasientsikkerhet

Legeforeningen har i mange år arbeidet med kvalitetsutvikling i helsetjenesten, særlig rettet mot forbedringsarbeid. Foreningen ønsker å øke oppmerksomheten om arbeidet med pasientsikkerhet, i tråd med internasjonal utvikling på området, pasientsikkerhet vil derfor være et av temaene på landsstyremøtet.

Evaluering av kursretningslinjene

Landsstyret 2004 og 2005 gjorde tydelige vedtak om at tellende kurs i legers videre- og etterutdanning skal arrangeres uten økonomisk og praktisk medvirkning fra firmaer, og at det ikke skal være noen form for markedsføring av tjenester eller produkter knyttet til tellende kurs. Samtidig ble det i 2005 uttrykt ønske om evaluering av endrede kursretningslinjer i tråd med landsstyrets vedtak. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant aktuelle organer i Legeforeningen høsten 2006.

Undersøkelsen viste bl.a. at det særlig blant spesialforeningene var misnøye med nåværende retningslinjer fordi man hadde mistet den viktige arenaen hvor leger fikk orientering om nytt medisinsk teknisk utstyr. Det var også signalisert misnøye med at man i forbindelse med tellende kurs ikke kunne ha informasjon om aktuelle ideelle organisasjoner og om aktuell faglitteratur.

Sentralstyret ønsker en diskusjon om dette under landsstyremøtet, og vil derfor foreslå at landsstyret anmoder sentralstyret om å arbeide videre med relasjonene til medisinsk utstyrsindustri frem til neste landsstyremøte, slik at det kan etableres arenaer for utstilling av medisinsk teknisk utstyr.

Nytt sentralstyre

Landsstyret velger nytt sentralstyre annet hvert år. Årets valg skjer på landsstyrets siste dag, torsdag 24. mai. (Se egen sak).

Landsstyremøtet er åpent for alle medlemmer!

Har du lyst og anledning kan du overvære åpningen og den helsepolitiske debatten. Medlemmer er hjertelig velkomne og har tale- og forslagsrett på landsstyremøtet.

For fullstendig sakliste, se www.legeforeningen.no/index.gan?id=61459

Anbefalte artikler