Les mer om ...

Artikkel

Hjernen har regenerative evner

Både klinisk og eksperimentell forskning viser at hjernen kan forandre seg og repareres etter skade også hos voksne. Aktiv hjernerehabilitering etter hjerneslag bedrer mulighetene til å gjenvinne motoriske ferdigheter, og behandling ved egne slagenheter reduserer dødelighet, alvorlig funksjonshemning og behov for sykehjemsplass. Nevrobiologiske studier viser at trening fører til plastiske endringer i hjernen med nydanning av synapser, synapseforandringer, kortikal reorganisering og muligens nydanning av hjerneceller.

En effektiv slagenhet – hva er det?

Kvalitetsindikatorer for behandling av akutt hjerneslag

Sykehusbasert rehabilitering etter hjerneslag

Hjernens plastisitet– perspektiver for rehabilitering etter hjerneslag

Mangelfull tromboseprofylakse

Profylaktisk behandling med lavmolekylært heparin reduserer risikoen for venøs trombose. Til tross for innføring av skriftlige rutiner forble bruken av slik behandling mangelfull blant innlagte indremedisinske pasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Mangelfull tromboseprofylakse

Tromboseprofylakse hos pasienter på indremedisinsk sengepost

Endokrinkirurgi i endring

Store struma kan føre til hypertyreose, kompresjonssymptomer og kosmetisk sjenanse, men er forholdsvis sjeldent i Norge. Viktigste årsak er benign knutestruma, der observasjon, kirurgi og radiomerket jod er aktuell behandling.

 Det er store regionale forskjeller i operasjonsfrekvens hos pasienter med hyperparatyreoidisme, og antall operasjoner er økende. Bedret preoperativ lokalisering med scintigrafi og intraoperativ måling av parathormon har muliggjort minimal invasiv kirurgisk behandling ved lokalisert adenom.

Organer og hormoner

Endokrinkirurgi i endring

Parathyreoideakirurgi i Norge 1999 – 2005

Store struma – utredning og behandling

Minimal invasiv kirurgisk behandling av primær hyperparatyreoidisme

Skiveproteser mot ryggsmerter

Innsetting av lumbale skiveproteser kan gi mindre ryggsmerter og bedre funksjonsevne. Dette viser foreløpige erfaringer hos 14 pasienter med langvarige og invalidiserende smerter i korsryggen pga. skivedegenerasjon, og som hadde forsøkt konservativ behandling uten tilstrekkelig effekt.

Smerte- og funksjonsforløp hos pasienter med lumbal skiveprotese

Strenge regler gir mindre røyking

I noen fylker har fylkesmyndighetene innført enhetlige, ofte sterke, restriksjoner mot røyking ved videregående skoler, mens i andre fylker er det opp til hver enkelt skole å vurdere slike regler. Det var færre elever som røykte daglig ved skoler med de sterkeste restriksjonene, mens det ikke var forskjeller mellom skoler med ingen eller moderate restriksjoner.

Røykerestriksjoner og røykevaner i videregående skole

Anbefalte artikler