FRA MØTET 18.4. 2007

Artikkel

Policynotat om forebygging av doping

Sentralstyret har sluttet seg til utkast til policynotat om forebygging av doping. Notatet tar utgangspunkt i at doping er helseskadelig. Det tar til orde for tiltak som kan bidra til forebygging av doping, også utenfor organisert idrett, deriblant støtte til nasjonal anti-dopinglov, og at bruk, kjøp og salg må omfattes av straffeloven.

Midler til regionsutvalgene

På bakgrunn av landsstyrets vedtak om å sette av inntil én million kroner til regionsutvalgene, har sekretariatet lagt frem forslag til fordeling av midlene mellom utvalgene på bakgrunn av innsendte budsjettforslag og regnskapstall fra 2006. 950 000 kroner ble fordelt på de fire utvalgene. (regionsutvalg Sør og Øst vil utgjøre ett utvalg fra 1.7. 2007). 50 000 kroner knyttes til oppfølging og støtte i form av fellessamlinger, seminar og tilsvarende aktiviteter for regionsutvalgene. Se fordelingen på: www.legeforeningen.no/?id=119708

Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp

Sentralstyret har gitt tilslutning til forslag om høring og videre arbeid med en begrenset revisjon av Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp.

Oppnevning

Dag Rieve Kristiansen er fra og med 18.4. 2007 oppnevnt som leder av fondsutvalget for Utdanningsfond III for resten av perioden frem til 31.12. 2008. Siri Tau Ursin er oppnevnt som vararepresentant.

Nye fagmedisinske foreninger

Sentralstyret har godkjent nye vedtekter for Norsk selskap for hematologi og Norsk samfunnsmedisinsk forening som fagmedisinsk forening.

Landsstyresaker

Sentralstyret behandlet følgende saker til behandling på landsstyremøtet: revisjon av vedtektene for rettshjelpsordningen, ny kommunikasjonsprofil for Legeforeningen, policynotat om pasientsikkerhet og evaluering av kursretningslinjene. I tillegg behandlet sentralstyret forslag til Legeforeningens budsjett for 2008, fordeling av ekstratilskudd til de fagmedisinske foreningene, forslag til Prinsipp- og arbeidsprogram 2008 – 2009 og forslag om endringer i Legeforeningens lover.

Les referatet fra møtet på: www.legeforeningen.no/?id=119708

Anbefalte artikler