Oversiktlig om revmatiske sykdommer

Mari Sveen Kvam Om forfatteren
Artikkel

Pødenphant, J

Jacobsen, S

Manniche, C

Reumatologi

Opslags- og lærebog om diagnostik, behandling og forebyggelse af bevægeapparatets medicinske sygdomme. 2. utg. 551 s, tab, ill. København: FADL”s forlag, 2006. Pris DKK 525

ISBN 87-7749-422-9

Dette er 2. utgave av en oppslags- og lærebok i revmatologi som er skrevet på initiativ av Dansk Reumatologisk Selskab. Boken er utgitt på FADLs forlag som eies og drives av Foreningen af Danske Lægestuderende. Forlaget gir ut danskspråklige medisinske lærebøker med målsetting å være studentvennlige og pedagogiske. Dessuten skal de dekke pensum for medisinstudiene i Danmark. Noe liknende kan vi ikke skilte med i Norge! Siden FADL forsøker å tilby bøker til en «studentvennelig» pris, har man valgt å utgi denne med støtte av farmasøytisk industri. Dette er ukonvensjonelt sett med norske øyne. Foruten medisinstudenter er målgruppen andre faggrupper som er under utdanning i revmatologi eller i klinisk praksis, blant annet leger under spesialistutdanning.

 Det er nok ikke tilfeldig at utgiverne har valgt å omtale temaet artrose i første kapittel. Ifølge Bone and Joint Decade er artrose årsak til halvparten av alle kroniske sykdommer hos personer over 65 år. Med tanke på den kommende eldrebølgen vil tilstanden representere en stadig økende medisinsk utfordring.

Av de tre behandlingskapitlene vil jeg spesielt fremheve kapitlet om lokal injeksjonsbehandling med steroider. Ultralydveiledet teknikk får en stadig økende betydning og er instruktivt beskrevet i tekst og bilder. Det er også gledelig at et betydningsfullt tema som bildediagnostikk er grundig presentert med et eget kapittel.

Omtale av fagområder som i Norge tradisjonelt ikke hører inn under det revmatologiske fagfeltet (som paraplegi og tetraplegi, regionale smertetilstander og ryggsykdommer) vil kunne gi boken en utvidet leserkrets.

Den er oversiktlig og lett å finne frem i og har en omfattende registerdel. Det er flotte tabellariske fremstillinger av de internasjonalt mest brukte kriteriene for sykdomsklassifikasjon og behandlingseffekt. Flytskjemaene er til stor hjelp for klinikeren i den diagnostiske og terapeutiske prosess. Bildematerialet kunne generelt vært noe mer omfattende.

Skal man gå i detalj, savnes for det første et innledende oversiktskapittel som beskriver faget revmatologi. Og kildeangivelsene er delvis mangelfulle når det gjelder de epidemiologiske data. For eksempel hvilke kohorter dreier det seg om, og hvilke land stammer opplysningene fra? I en nordisk lærebok hører det kanskje med å si noe om hvorvidt forekomsten i Skandinavia avviker fra andre vestlige land?

At de fleste pasientene får Revmatoid artritt i 40 – 60-årsalderen, stemmer heller ikke. Nyere epidemiologiske data, bla. fra leddgiktsregisteret i Oslo, viser entydig at insidensen stiger med økende alder.

Under omtalen av psoriasisartritt utelater man å nevne at man hittil har manglet validerte klassifikasjonskriterier. Resultatet fra den såkalte CASPAR-studien som er under publisering, ventes å bøte på dette.

Boken er kunnskapsbasert og omfattende nok til å kunne bli et referanseverk innen revmatologi i Skandinavia, og på norsk har vi ingen tilsvarende lærebok. Når dessuten Lars Klareskog og medarbeidere i 2005 kom med første utgave av en svensk lærebok i revmatologi, er vi nå i den heldige situasjon å ha to solide skandinaviske lærebøker i faget til vår disposisjon!

Anbefalte artikler