Splittet Nmf-landsmøte

Hanne Støre Valeur Om forfatteren
Artikkel

Kapasitetsproblematikken i turnustjenesten preget store deler av medisinerstudentenes landsmøte i mars.

En engasjert gruppe medisinstudenter deltok i debatten. Foto Hanne Støre Valeur

Det var på forhånd knyttet stor spenning til hva landsmøtet ville komme frem til vedrørende turnussaken. Kapasitetsproblematikken i turnustjenesten har lenge vært et diskusjonstema både blant medisinstudentene og innad i Norsk medisinstudentforening (Nmf). Nmfs lokallag kunne i forkant av landsmøtet ikke stille seg bak et felles synspunkt, men hadde lovet medlemmene at de etter landsmøtet skulle ta en samlet beslutning om hva Nmf skal jobbe for som løsning av problematikken. Debatten rundt turnusproblematikken viste tydelig at landsmøtet var svært splittet i sitt syn på saken.

Nmf Utland og Nmf Bergen gikk tidlig inn for et forslag om å erstatte turnustjenesten med en form for konkurransebasert veiledet tjeneste, slik det gjøres i Sverige. Thorstein Schrøder Hansen, Nmfs representant i turnusrådet, la frem et lengre forslag der prioritering av studenter med norsk studieplass ved tildeling av turnusplass sto sentralt. Nmf Trondheim og Nmf Tromsø fremmet liknende synspunkter. Stian Østland, leder for medisinsk studentutvalg i Oslo, argumenterte for at ingen av disse forslagene ga noen reell løsning av kapasitetsproblematikken. Han la selv inn et forslag om en begrensning av antall norske medisinstudenter i utlandet fra statlig hold og en tredeling av turnustjenesten. Mads Sabel fra Yngre Legers Forening, oppfordret landsmøtet til å jobbe for å beholde turnustjenesten. Han mente et konkurransebasert opptak til turnus/veiledet tjeneste vil være uheldig og føre til en mindre kollegial stemning.

Dobbeltstemme avgjorde

Debatten ble til tider både hissig og følelsesladet, og ordstyrerpanelet hadde sin fulle hyre med å holde orden i salen.

Einar Vie Sundal, Nmfs leder, la til slutt frem et eget forslag. Forslaget var som følger: «Nmf skal arbeide for å endre opptaket til turnustjenesten for leger fra loddtrekning til et konkurransebasert opptak. Nmf skal arbeide for størst mulig utnyttelse av kvalitativt forsvarlig kapasitet i ordningen. Nmf mener at en profesjonsutdanning bør ende i en profesjonsautorisasjon med fulle rettigheter. Løsningen forutsetter at overordnet ansvar for tjenesten med hensyn på plassantall, kvalitet og lønnsforhandlinger, tillegges sentrale myndigheter».

Etter en voteringsrunde ble Torstein Schrøder Hansens forslag satt opp mot forslaget til Einar Vie Sundal. Den skriftlige voteringen endte med 13 stemmer til hvert av forslagene. Som leder av Nmf brukte Vie Sundal sin dobbeltstemme, og hans forslag ble derved votert inn i Nmfs plan- og arbeidsprogram for 2007.

Landsmøtet behandlet også en rekke andre saker. Nmf har for tiden god økonomi, og under forhandlingene rundt revidert budsjett for 2007 ble blant annet medisinstudentenes humanitæraksjon, Æsculap (medisinstudentenes medlemsblad) og allmennmedisinkurs for utenlandsstudenter tildelt ekstra midler. Spørsmålet om fordeling av delegater mellom lokallagene kom opp til debatt også dette året etter et lovendringsforslag fra Nmf Utland. Også denne gangen ble resultatet at man beholder en flat fordeling av delegater uavhengig medlemsantall.

Einar Vie Sundal oppsummerte landsmøtet med at det hadde vært en turbulent helg med en kaotisk debatt. Han mente at mange satt igjen med en følelse av å ha tapt noe i løpet av helgen. Han lovte å ta med seg videre at landsmøtet fortsatt er splittet i sitt syn på løsningen av kapasitetsproblematikken, og at han vil vektlegge den store uenigheten som fortsatt finnes innad i studentmassen i det fremtidige arbeidet med turnustjenestens fremtid.

Anbefalte artikler