Spesialforeningene vil finne sin plass

Guri Spilhaug Om forfatteren
Artikkel

Spesialforeningene ønsker å unngå assosiasjoner til A-lag og B-lag, og samler seg nå for å finne sin plass i Legeforeningens nye organisasjon.

Torbjørn Moe Eggebø, Norsk forening for ultralyddiagnostikk, Geirmund Skeie, Medisinsk forening for mental retardasjon og habilitering, Kari Helene Eikvar, Norsk forening for revmakirurgi, Søren Bakke, Norsk nevroradiologisk forening, Katinka Anchersen, Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin, Jan Erik Nilsen, Norsk katastrofemedisinsk forening, Guri Spilhaug, sekretariatet. Jannicke Mellin-Olsen, FaMe-gruppen, Lars Tjensvoll, Norsk flymedisinsk forening og Jon Christensen, Norsk forening for sjøfartsmedisin var enige om å opprette en arbeidsgruppe. Foto Cecilie Bakken

På et dialogseminar med spesialforeningene og sekretariatet i Legeforeningen ble det blant annet uttrykt bekymring over at spesialforeningene, med unntak av Eldre lægers forening, ikke lenger er representert i landsstyret. 20 foreninger som ikke er knyttet til en spesialitet, fortsetter som spesialforeninger etter at de fagmedisinske foreningene ble etablert fra årsskiftet.

De 11 representantene for spesialforeningene var også opptatt av hvilke utfordringer foreningen møter når den representerer en rekke spesialiteter og flere typer helsepersonell enn leger. De ga også uttrykk for at de kunne tenke seg servicetjenester fra sekretariatet.

Representantene diskuterte forholdet til de fagmedisinske foreningene, og det ble fra flere hold sagt at de fagmedisinske foreningene ikke ivaretar spesialforeningenes særlige oppgaver og behov.

– Det at vi ikke lenger er representert i landsstyret, kan gi assosiasjoner til A-lag og B-lag, mente flere av representantene.

Terje Vigen, generalsekretær i Legeforeningen, foreslo at spesialforeningene danner en felles kjernegruppe som kan jobbe for felles saker og representere spesialforeningene inn mot Legeforeningen sentralt. Det endte med at man opprettet en ny arbeidsgruppe som i samarbeid med sekretariatet, skal se på spesialforeningenes plass i Legeforeningens nye organisasjon. Lars Tjensvoll fra Norsk flymedisinsk forening tok ballen og sa seg villig til å lede arbeidet. Søren Bakke, Norsk nevroradiologisk forening, Herina Brandtzæg, Norsk trygdemedisinsk forening, Torbjørn Moe Eggebø, Norsk forening for ultralyddiagnostikk og Jan Erik Nilsen, Norsk katastrofemedisinsk forening meldte seg også. Jannicke Mellin-Olsen leder av FaMe-gruppen som består av de ti fagmedisinske foreningene som er representert i landsstyret, vil delta i gruppen.

Knyttes til FaMe

Mellin-Olsen inviterte spesialforeningene til nær kontakt med FaMe for å sikre den faglige bredden i Legeforeningen. – Det bør være et formelt og forutsigbart samarbeid, sa hun.

Deltakerne hadde flere innspill til hvilken plass spesialforeningene skal ha i Legeforeningen. Mange var også opptatt av at dagens lover gjør det vanskelig for andre yrkesgrupper å være aktive medlemmer i spesialforeninger.

Odvar Brænden, seniorrådgiver i Legeforeningen, understreket at spesialforeningene har en «friere» posisjon enn fagmedisinske foreninger i forhold til å organisere seg og drive foreningsarbeidet, men at de er tilknyttet Legeforeningen formelt og derfor bundet av Legeforeningens lover.

– Ikke-medlemmer av Legeforeningen kan være assosierte medlemmer i spesialforeninger, men har ikke stemmerett og kan for eksempel ikke sitte i styret, forklarte han.

Fyller et behov

Geirmund Skeie fra Medisinsk forening for mental retardasjon og habilitering, understreket at de enkelte spesialforeningene ofte representerer et medisinsk mangfold med mange ulike legespesialiteter og også mange andre helsefag.

– Man kan si at en tverrfaglig spesialforening sånn sett fyller et samfunnsmessig behov innenfor sitt spesialområde. Spesialforeningenes fagområde og spisskompetanse må gis rom, stimuleres og utvikles innenfor Legeforeningens ramme, sa han.

Forsamlingen foreslo derfor at dagens lover som setter slike grenser, burde endres, men at Legeforeningens egne interesser i spesialforeningene likevel kunne sikres ved krav om lege som leder og flertall av leger i styret. Odvar Brænden understreket at spesialforeningene har både rettigheter og plikter beskrevet i loven, og at styret for eksempel skal få seg forelagt viktige saker som berører foreningens faglige særinteresser.

Fagutvikling gir faget større status

Jannicke Mellin-Olsen snakket varmt om fagutviklingen innenfor Legeforeningen som har ført til at faget har fått større status og oppmerksomhet gjennom den nye organisasjonsendringen. – Det er mange muligheter til å sette søkelys på faget og sørge for at Legeforeningen jobber aktivt med for eksempel retningslinjer, statusrapporter og medisinske anbefalinger, sa hun. Hun minnet om at FaMe ikke er sementert i en form og at dette organisasjonsleddet også er påvirkelig.

Geirmund Skeie mente det var viktig at spesialforeningene er en del av Legeforeningen. – Tilknytningen til Legeforeningen gir status og foreningen blir brukt av offentlige myndigheter innenfor fagfeltet den representerer, sa han. Skeie så det som en stor fordel om de kunne tilbys servicetjenester fra sekretariatet som medlemsregister, lagring av arkiv, hjemmesider og praktisk bistand til kursarrangement og fagutvikling.

Anbefalte artikler