Artikkel

Det var nyttig å møte lederne for andre foreninger, få nettverk og høre om andres erfaringer, mente deltakerne på lederkonferansen. På evalueringsskjemaer etter konferansen ga de uttrykk for at de var positive til at Legeforeningen fortsetter med slike bredt anlagte lederseminarer. Flere la vekt på at det ble mer samhandling mellom de fagmedisinske foreninger og resten, og at møtet virket samlende. Enkelte mente det kunne være en fordel at man under deler av konferansen ble delt inn i smågrupper etter tilhørighet, dvs. lokalforening, yrkesforening eller fagmedisinsk forening. Noen la også vekt på tid til fri diskusjon og utveksling av erfaringer, mens andre var opptatt av at de fikk en mer helhetlig forståelse av hvordan organisasjonen fungerer. En leder skrev at det var særlig viktig for de mindre foreningene å ha slike møter for identiteten, nettverket og tilknytningen til Legeforeningen.

Anbefalte artikler