Intensivmedisin for hjertebarn

Henrik Brun Om forfatteren
Artikkel

Nichols, DG

Cameron, DE.

Critical heart disease in infants and children

2 bd. 2. utg. 1 040 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Mosby Elsevier, 2006. Pris USD 219

ISBN 978-0-323-01281-2

Her er en god lærebok for leger som behandler hjertesyke barn. Den springer ut fra et solid fagmiljø ved Johns Hopkins Hospital. Omsorgen for barn med hjertefeil involverer mange faggrupper og krever utstrakt samarbeid. Hovedvekten er lagt på intensivmedisinsk behandling, og det er bidrag fra barneintensivister, anestesiologer, barnehjertekirurger og barnekardiologer. Sammenliknet med klassikeren Pediatric cardiac intensive care av Anthony C. Chang og medarbeidere fra 1998 har denne dobbelt pris og størrelse. Klassikeren har lettilgjengelig layout med mye luft, mens dette er en fortettet tekstbok som i detaljrikdom og referansebruk nærmer seg det tyngre tobinds oppslagsverket til Moss & Adams.

Språket er lettlest engelsk. Boken er solid innbundet med litt tynn papirkvalitet. Det er fem hoveddeler.

Første del dekker grunnleggende prinsipper. Segmental anatomisk tilnærming til beskrivelse av medfødte hjertefeil er tungt stoff presentert på en tilgjengelig måte. I tillegg til kardiopulmonal sirkulasjonsfysiologi finnes detaljerte kapitler om funksjonssvikt i andre organsystemer hos barn med hjertesykdom. Her finnes også oppdatert kardiovaskulær farmakologi, f.eks. drøftes betablokade ved hjertesvikt hos barn. Ulikt norsk praksis vektlegges milniron ved lavt minuttvolum etter hjertekirurgi.

I andre del er det grundig beskrivelse av intensivmedisinske temaer som rytmeforstyrrelser, resuscitering, respirasjonsstøtte, koagulasjonsforstyrrelser og ernæring. Her er også hjerte- og hjerte-lunge-transplantasjon med epidemiologi dekket frem til 2004.

Tredje del omhandler utstyr og teknikker for diagnostikk, monitorering og behandling. Betydningen av tilgang til kvalifisert CT og MR med tredimensjonal rekonstruksjon og blodstrømsmålinger behandles grundig, med oppdaterte illustrasjoner.

I fjerde del beskrives på 300 sider alt fra de vanligste til de helt sjeldne medfødte hjertefeil. For hver enkelt tilstand finnes veltillagede anatomiske illustrasjoner med ulike kirurgiske løsninger, men man undrer seg over at akkurat ventrikkelseptumdefektene er slett illustrert. Til forskjell fra Chang og medarbeideres lærebok er embryologien inkludert, det styrker den anatomiske forståelse.

Hemodynamikk presenteres i hjertefigurer med trykk- og oksygenmetningstall fra hjertekateterisering. Beskrivelsen av det postoperative forløp for de enkelte tilstander er detaljerte og praktiske. Vi finner flere gode behandlingsalgoritmer for kjente kliniske problemer, som lavt minuttvolum etter Fontan-operasjon og pulmonal hypertensiv krise.

Oppdatert informasjon om intervensjonelle behandlingsalternativer og farmakologisk behandling går igjen. Her dekkes for eksempel kateterbasert lukking av ventrikkelseptumdefekt samt åpning av atretisk pulmonalklaff. Det finnes behandlingsstudier fra 2005, men det hadde vært enda bedre om denne muligheten var mer ustrakt brukt. Det mangler for eksempel beskrivelse av klaffebærende stenter i høyre ventrikkels utløp og ulike klaffeplastikker.

Femte del er en diversedel der barnekardiologisk relevante syndromer med oppdatert genetisk diagnostikk drøftes. Kapitlet om pulmonal hypertensjon av R.J. Barst er en pedagogisk forbilledlig sammenstilling av kliniske tegn og patofysiologi, ned til regulering av proteinnivåer. Kardiomyopatier er viet en egen seksjon.

Relevante studier blir referert i teksten, i motsetning til hos Chang og medarbeidere. Hvis layouten hadde vært like ryddig som i klassikeren (det som gjør det så raskt å slå opp i den), kunne det blitt toppkarakter. Critical heart diseasein infants and children har en klar plass som lærebok for leger med interesse for intensivmedisinske problemer ved behandling hjertesykdommer hos barn. Den kan helt sikkert stimulere barneleger til å velge kardiologi som arbeidsområde.

Anbefalte artikler