Kronikerne må vike plassen

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Den økonomiske situasjonen ved de nevrologiske avdelingene i Norge er så vanskelig at kronisk syke presses ut av sykehusene.

Norsk nevrologisk forening ser med bekymring på denne utviklingen, og har på denne bakgrunn bedt Helse- og omsorgsdepartementet se på hva som kan gjøres for å endre denne trenden.

Andelen øyeblikkelig hjelp-pasienter i de nevrologiske avdelinger stiger jevnt. Likeledes utgjør pasienter med «rett til nødvendig helsehjelp» nå over 90 % av de totale innleggelsene i nevrologiske avdelinger. Tall fra flere av landets nevrologiske avdelinger viser at kronikerne har kortere opphold nå enn for ti år siden.

– Selv om man har langt flere behandlingsmuligheter i akuttfasen av nevrologiske sykdommer nå enn for ti år siden, har dette dessverre gått på bekostning av pasienter med kroniske plager. De prioriteres ikke etter dagens finansieringssystem og kvalifiserer sjelden til «rett til nødvendig helsehjelp». De blir derfor satt bakerst i køen og får et dårligere tilbud enn hva vi ønsker å gi dem, hevder foreningen.

I forbindelse med svært stramme budsjettrammer for 2007 har de nevrologiske avdelingene måttet redusere tilbudet til pasienter med «rett til annen helsehjelp». Til denne pasientgruppen hører pasienter som har veldefinert kronisk sykdom i nervesystemet, men som er avhengig av regelmessig høyspesialisert rehabiliterende behandling for å kunne opprettholde sitt funksjonsnivå. Eksempel på diagnosegrupper er pasienter med gjennomgått poliomyelitt, pasienter med multippel sklerose eller pasienter med Parkinsons sykdom samt pasienter med sykdommer i muskulatur og derav følgende redusert muskelstyrke.

Så vel medisinsk utvikling som finansieringssystemet for sykehusene, er slik at alle pasienter med kroniske sykdommer blir presset ut av pasienter som enten innlegges for øyeblikkelig hjelp, eller som har «rett til nødvendig helsehjelp». Denne situasjonen forringer i vesentlig grad det medisinske tilbudet til pasienter med kroniske sykdommer til tross for at departementet, i pkt. 2.2 i bestillerdokumentet til helseforetakene for 2006, klart uttaler at pasienter med kroniske sykdommer skal prioriteres.

Anbefalte artikler