()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Forskningspolitisk dokument

  Forskningspolitisk dokument

  Legeforeningens forskningsutvalg har lagt frem forslag til Legeforeningens forskningspolitiske dokument Mot en ny vår for medisinsk forskning?. Dokumentet utfyller innstillingen Vind i seilene for medisinsk forskning og har tatt med innspill fra landsstyret 2006. Dokumentet sendes på bred organisatorisk høring.

  Ny kommunikasjonsprofil

  Ny kommunikasjonsprofil

  Landstyret og sentralstyret har besluttet at Legeforeningen bør ha et visuelt fellesuttrykk utad og innad slik at Legeforeningen samlet fremstår som en tydelig adressat for omverdenen. Designerbyrået Melkeveien er valgt som firma til å utarbeide den nye kommunikasjonsprofilen.

  Spesialitet i allmennmedisin

  Spesialitet i allmennmedisin

  I forbindelse med sentralstyrets behandling av SLIM-direktivet ble det nedsatt en prosjektgruppe for å vurdere om det er hensiktsmessig at alle som arbeider som allmennleger utdanner seg til spesialister i allmennmedisin. Prosjektgruppen innstiller i sin rapport på at det skal arbeides for at det blir et krav å ha spesialiteten i allmennmedisin for å arbeide selvstendig som allmennlege i Norge, noe som vil innebære en normalisering av spesialiteten i allmennmedisin på linje med de øvrige spesialitetene. Prosjektrapporten sendes på høring til relevante organisasjonsledd i Legeforeningen.

  Ny fagmedisinsk forening

  Ny fagmedisinsk forening

  Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi er godkjent som ny fagmedisinsk forening. Vedtektene godkjennes i henhold til Legeforeningens lover. Ved valg av landsstyrerepresentanter inngår foreningen i valggruppe 1 – kirurgiske fag.

  Godkjenning av vedtekter

  Godkjenning av vedtekter

  Sentralstyret har godkjent nye vedtekter for følgende fagmedisinske foreninger: Norsk gastroenterologisk forening, Norsk forening for infeksjonsmedisin og Norsk anestesiologisk forening.

  Min side

  Min side

  Prosjektgruppen for etablering av Min side – ny portalløsning i Legeforeningen – hadde satt opp budsjett for anskaffelse og drift av den nye løsningen i et fireårsperspektiv. Budsjettet ble godkjent innenfor en ramme på kr 6 354 200 kroner.

  Ny vararepresentant til Turnusrådet

  Ny vararepresentant til Turnusrådet

  Norsk medisinstudentforening (Nmf) er for perioden 1.1. – 31.12. 2007 representert i Turnusrådet med Torstein Schrøder Hansen som fast representant og Einar Vie Sundal som vararepresentant.

  Bilagskrav for blåresepter

  Bilagskrav for blåresepter

  Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) har bedt Legeforeningen om et møte for å diskutere løsning av bilagskrav for papirbaserte blåresepter. NAV vurderer bl.a. å pålegge rekvirenten å skrive ut og signere et ekstra eksemplar av resepten lik den opprinnelige, som utleverer (apoteket) sender til NAV som bilag ved første ekspedisjon. Sentralstyret mener at bilagskrav vedrørende blåresepter er et anliggende mellom utleverer og NAV, og aksepterer ikke at rekvirenten skal påføres merarbeid ved reseptutstedelse. Legeforeningen har presisert dette i brev overfor NAV.

  Godkjenning av kursarrangør

  Godkjenning av kursarrangør

  Norwegian-American Society er godkjent som kursarrangør for et kurs tellende som videre- og etterutdanningskurs i ortopedisk kirurgi. Den faglige vurderingen av kurset skal gjøres av spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi. Det forutsettes at firmaer ikke er involvert i kurset. Norwegian-American Orthopedic Society har ikke formell tilknytning til Norsk ortopedisk forening, men medlemmene av arrangementskomiteen er alle medlemmer av denne foreningen.

  Landsstyresaker:

  Landsstyresaker:

  Legeforeningens regnskap for 2006

  Legeforeningens regnskap for 2006

  Regnskapene for Den norske lægeforening for 2006 med underliggende fond er godkjent lagt frem for landsstyret.

  Valg av revisor

  Valg av revisor

  Revisjonsfirmaet Kjelstrup & Wiggen foreslås valgt som revisor for Den norske lægeforening.

  Fremtidige landsstyremøter

  Fremtidige landsstyremøter

  Sentralstyret foreslår at landsstyremøtet i 2009 arrangeres i Bodø med Nordland legeforening som medarrangør. Sekretariatet gis fullmakt til å fastsette tidspunkt for avvikling av landsstyremøtet i samarbeid med Nordland legeforening. Landsstyremøtet i 2011 arrangeres i Oslo i tidsrommet 23. – 28.5. 2011 med Akershus legeforening, Norsk medisinstudentforening og Oslo legeforening som medarrangører. Sentralstyret gis fullmakt til å forberede feiringen av Legeforeningens 125-årsjubileum i tilknytning til landsstyremøtet i 2011.

  Helsepolitisk debatt

  Helsepolitisk debatt

  Prioritering blir tema for den helsepolitiske debatten på landsstyremøtet 2007. Siden det er kommunevalg i 2007, vil debatten vinkles mot kommunenes muligheter for å prioritere helse, både forebygging og kurativ virksomhet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media