Fra møtet 18.1. 2007

Artikkel

Tillitsvalgtstrukturen

Anbefalinger og forslag som er fremlagt i en prosjektrapport om Legeforeningens tillitsvalgtstruktur og rapporteringsrutiner ved valg av tillitsvalgte, skal legges til grunn i det videre arbeid med organisering av Legeforeningens tillitsvalgtapparat.

Bevilgning til ELIN-prosjektet

Legeforeningens ELIN-prosjekt delfinansieres av Sosial- og helsedirektoratet, Nasjonal IKT, Innovasjon Norge og Legeforeningen. Sentralstyret har bevilget 210 000 kroner til fase III som er siste fase av prosjektet. Tildelingen forutsetter at det ikke skjer betydelig reduksjon i tildelingen fra de øvrige bidragsytere.

Norm for informasjonssikkerhet

Legeforeningen vil delta i en gruppe nedsatt av Sosial- og helsedirektoratet, som skal følge opp innføringen av Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren. Overlegeforeningen og Allmennlegeforeningen er anmodet om å foreslå to kandidater hver, en mann og en kvinne. Presidenten oppnevner Legeforeningens representant i oppfølgingsgruppen.

Stipendordninger for medisinstudenter

Landsstyret vedtok i mai 2006 å slutte seg til sentralstyrets punktprogram for å sikre rammevilkår for god medisinsk forskning, bl.a. om stipender til forskning. Et tilleggsforslag fra Norsk medisinstudentforening om sommerstipend til studenter ble oversendt sentralstyret. Sentralstyret har vedtatt at tilleggsforslaget skal følges opp som ledd i Legeforeningens oppfølging av punktprogrammet om forskning som Landsstyret vedtok.

Allmennmedisinsk forskningsfond

Sentralstyret har godkjent forslag til vedtekter for Allmennmedisinsk forskningsfond. Vedtektene oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for godkjenning. Allmennlegeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin og forskningsenhetene anmodes om å fremme forslag til kandidater i overensstemmelse med de vedtatte vedtekter.

Medlemskap i lokalforening

I henhold til Legeforeningen lover, § 3-4-1, 4. ledd, kan et medlem etter søknad til sentralstyret innvilges medlemskap i annen lokalforening enn arbeidsstedet tilsier. Avgjørelsesmyndigheten vedrørende slike søknader delegeres til sekretariatet. Anke på avslag legges fram for sentralstyret til endelig avgjørelse.

Anbefalte artikler