Fordeling av avsatt ekstratilskudd

Artikkel

Landsstyrets budsjettvedtak for 2007 avsatte i alt tre millioner kroner til fordeling til de fagmedisinske foreningene.

Beløpet ble avsatt i forbindelse med eventuell kostnadskrevende drift og oppgaver av varig karakter. I det samme vedtaket ble sentralstyret gitt fullmakt til å fordele midlene i henhold til søknad fra de enkelte foreningene. Fordelingen av ordinære tilskudd til de fagmedisinske foreningene vil skje på grunnlag av medlemsfordelingen per 1.2. 2007. Sentralstyret inviterte i begynnelsen av februar 2007 de fagmedisinske foreningene til å søke om ekstratilskudd. Det er det registrerte medlemstall per 1. februar med tilhørende fordeling av midler til hver forening som danner det tallmessige grunnlaget for søknader. Søknadsfristen er 9.3. 2007.

Anbefalte artikler