Trombolytisk og antitrombotisk behandling ved hjerneinfarkt

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bogousslavsky, J

  Hacke, W

  Thrombolytic and antithrombotic therapy for stroke

  252 s, tab, ill. Oxon: Informa healthcare, 2006. Pris GBP 95

  ISBN 978-1-84184-203-5

  Hjerneinfarktets patofysiologiske fellesnevner er en trombotisk eller tromboembolisk okklusjon av en hjernearterie. Trombolytisk behandling er derfor den viktigste farmakologiske behandlingen vi kan tilby pasienter med akutt hjerneinfarkt, og antitrombotisk behandling har en dominerende plass i farmakologisk sekundærprofylakse. Litteraturen på dette området er omfattende, men spredt.

  Den foreliggende boken gir for første gang en samlet oversikt over de aller fleste områder innenfor dette kompliserte fagfeltet. Her er 20 kapitler skrevet av forskjellige forfattere. Til tross for dette gir boken et enhetlig inntrykk. Litteraturhenvisningene er jevnt over oppdatert frem til 2005. Boken er utmerket som oppslagsverk, og stikkordlisten er fyldig.

  Det er innføringskapitler om hepariner og fibrinolytika, om karveggens betydning ved trombose og om trombosens betydning i hjerneinfarktets etiologi. Dette er praktisk og nyttig repetisjon av basalviten for klinikere. Ett kapittel omfatter en kritisk diskusjon av studiedesign ved gjennomført trombolytiske og antitrombotiske studier, egnet til ettertanke for de som planlegger videre studier. Parallelliteten mellom hjerneinfarkt og hjerteinfarkt er interessant, og ett av kapitlene gir en komprimert oversikt over trombolytisk og antitrombotisk behandling ved hjerteinfarkt.

  Intravenøs trombolytisk behandling er utførlig behandlet med separate bidrag om de randomiserte trombolysestudiene og komplikasjoner ved trombolyse. Innføringen av trombolyse i daglig rutine (SITS – Safe implementation of thrombolysis in stroke) og en telemedisinsk nettverksmodell (TEMPIS – Telemedicine pilot project for integrated stroke care) i denne sammenhengen er faglig og praktisk nyttig lesing. En telemedisinsk nettverksmodell burde kunne være nyttig også i Norge. Boken gir en god oversikt over intraarteriell trombolyse og erfaringer med kombinert intravenøs og intraarteriell trombolyse samt kombinasjon av intraarteriell trombolyse og platehemmere eller antikoagulanter. Mekanisk trombolyse og embolektomi er ikke behandlet.

  Utvidet bruk av trombolytisk behandling, spesielt utvidelse av tidsvindu, krever avansert diagnostikk. To kapitler gir en grundig, men lett forståelig innføring i CT- og MR-diagnostikk, med hovedvekt på kartlegging av levedyktig hjernevev (penumbradiagnostikk) før eventuell trombolyse. Boken vil være nyttig når moderne bildediagnostikk diskuteres ved våre sykehus.

  De øvrige kapitlene tar for seg de forskjellige platehemmere, hepariner og nye antitrombotika og deres plass i akuttbehandling og sekundærprofylakse. Boken avsluttes med en oppsummering av vår ganske så manglende viten omkring behandling av cerebral sinusvenetrombose. Boken er anbefalelsesverdig lesing og bør finnes ved enhver slagenhet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media