Opplysende og rystende om familieplanlegging på Haiti

Joar Svanemyr Om forfatteren
Artikkel

Maternowska, MC.

Reproducing inequities

Poverty and the politics of population in Haiti. 221 s, ill. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2006. Pris USD 27

ISBN 0-8135-35854-8

Denne boken er basert på mer enn 16 års liv og forskning i et av slumkvarterene i Haitis hovedstad Port-au-Prince. Bydelen bærer navnet «Cité Soleil» (Solbydelen) som gir forhåpninger om at her vil vi finne mye sol, varme og glede. Men forfatteren beskriver og analyserer en hjerteskjærende hverdag fra dette strøket. Det er ikke bare levekårene for folket i et av verdens fattigste land som er rystende, men også hvordan USAs bistandsorganisasjon (USAID) og organisasjonene den støtter undergraver folks behov for bedre helse og bedre kontroll over sin fertilitet.

Forfatteren er antropolog, men hennes kvalitative intervjuer og observasjoner i folks hjem og på en familieplanleggingsklinikk har gått hånd i hånd med konsulentoppdrag og forsøk på å bistå befolkningen i å utforme helseprogrammer, og ved å være deres talerør overfor bistandsapparatet og helsemyndigheter. Dette har gitt henne innsikt i mange aspekter ved det som er bokens tema: Familieplanleggingspolitikk og -praksis i Cité Soleil. Boken søker å svare på to spørsmål: Hva påvirker høy fertilitet og lav prevensjonsbruk i dette urbane samfunnet? Og hvorfor har internasjonale organisasjoners tilnærming til problemet feilet?

Boken har sju kapitler i tillegg til et forord av antropologen og legen Paul Farmer, som bl.a. er kjent for sin analyse av aidsepidemiens fremvekst på Haiti. Introduksjonskapitlet beskriver kort bydelen og dens historie, feltarbeidet og bokens oppbygning. Neste kapittel gir en noe summarisk og mangefull beskrivelse av teoretiske tilnærminger til reproduksjon innen ulike disipliner. Forfatteren presenterer så det rammeverket hun selv bruker i sin analyse og som blir kalt «the political economy of fertility» (PEF). Denne tilnærmingen representerer en antropologisk utfordring til demografiens statiske tilnærming til fertilitet og reproduksjon. Den søker å forstå hvordan reproduksjon bestemmes av politiske, økonomiske og kulturelle krefter på både makro- og mikronivå, og som er i stadig endring. I de neste kapitlene bruker Maternowska dette perspektivet til å analysere hvorfor fertilitetsnivået ikke har gått ned i Cité Soleil på tross av at USAID har brukt mange millioner dollar gjennom mange år for å overbevise folk om at de må bruke prevensjon. Hun har intervjuet og observert folk i sine hjem, og hun har gjort observasjoner og intervjuer på bydelens USAID-finansierte familieplanleggingsklinikk. Et hovedfunn er at de fattige i stor grad ikke bruker prevensjon som en protest mot måten de blir behandlet på av det man kan kalle «familieplanleggingsapparatet», som strekker seg fra den amerikanske presidenten via farmasøytisk industri til leger og sykepleiere på klinikken som behandler sine pasienter med en stor grad av forakt.

Dernest settes funnene fra de foregående kapitlene inn i en politisk-historisk ramme av Haitis interne konflikter og internasjonal politikk. Her viser forfatteren hvordan familieplanlegging og helse i høy grad er politiske temaer og at giverlandene manipulerer dette feltet for å fremme en politisk og moralsk agenda, basert på hva som er viktig for dem i motsetning til hva som er prioritert av befolkningen som skal nyte godt av støtten. I det siste kapitlet trekker Maternowska frem fire prosjekter på Haiti som i motsetning til klinikken i Cité Soleil har oppnådd gode resultater i form av mye høyere bruk av helsetjenester og prevensjon. Sentralt for disse prosjektene er viljen til å ta befolkningens egne ønsker og prioriteringer på alvor og å knytte behovene innen reproduktiv helse til mer generelle behov for å bedre helse og reduksjon av fattigdom.

Studien er en analyse av hva som gikk galt med et familieplanleggingsprosjekt i en begrenset bydel. Forfatterens evne til å sette både bydelen og temaet i et videre perspektiv med et levende og lett tilgjengelig språk, gjør imidlertid dette til interessant og instruktiv lesing også for den som arbeider med andre helsetemaer og i andre geografiske områder.

Anbefalte artikler