Nytt regionalt helseforetak

Terje Sletnes Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen tar til etterretning at Regjeringen har besluttet å slå sammen helseregionene Sør og Øst til Helse Sør-Øst RHF.

I høringen om samordning i hovedstadsområdet i 2004 kom Legeforeningen frem til å anbefale denne løsningen under tvil. Men den endelige prøvestenen vil være om sammenslåingen vil gi en bedre ressursutnyttelse og samordning av spesialist- og forskningsressursene til det beste for pasientbehandlingen.

– Signalene fra Regjeringen om at de ansattes organisasjoner raskt skal bringes med i arbeidet for sammenslåingen er positivt, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president.

– Et konstruktivt samarbeid med ansattes organisasjoner er avgjørende for å få til omstillinger, sier hun. – Når beslutningen nå er fattet, er det viktig å gjøre sammenslåingen så vellykket som mulig både for pasienter, arbeidsmiljø og forskningsmiljø. Regjeringen har innsett at innsparingskravene overfor foretakene ville måtte få konsekvenser for pasientbehandlingen, og vi håper at ekstrabevilgningen på 800 millioner kroner til foretakene kan opprettholde pasienttilbudet i hele landet, sier legepresidenten.

Anbefalte artikler