Åpner for forskning på befruktede egg

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Regjeringen åpner for forskning på overtallige befruktede egg på bestemte vilkår, samt å regulere begrenset bruk av preimplantasjonsdiagnostikk.

Sylvia Brustad orienterte om at regjeringen åpner for forskning på befruktede egg. Foto Ellen Juul Andersen

Det går frem av forslaget til ny bioteknologilov som ble lagt frem 26. januar. – Lovendringen vil gjøre det mulig for norske forskere å bidra til å utvikle metoder og teknikker som vi i dag må importere fra utlandet, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. Regjeringen vil oppheve dagens forbud mot slik forskning, og tillate forskning på overtallige befruktede egg innen etisk forsvarlige rammer.

– Endringene vil bringe norsk lov på linje med lovverket i våre naboland. I dag blir overtallige befruktede egg destruert, i stedet for å bli brukt i verdifull forskning, sier helse- og omsorgsministeren.

– Regjeringen mener det er viktig å benytte de mulighetene som vitenskapen gir til å skaffe kunnskap som i fremtiden kan brukes til å behandle alvorlige sykdommer vi ikke har behandlingsmuligheter for i dag, sier Brustad. Det er håp om at stamcelleforskning skal kunne bidra til å finne behandling for bl.a. Parkinsons sykdom, multippel sklerose, hiv/aids, kreft og med flere.

Regjeringen foreslår også en revisjon av dagens regulering av preimplantasjonsdiagnostikk (PGD). PGD har vært praktisert som en dispensasjonsordning siden september 2004. – Vi foreslår en mer presis regulering, som bl.a. skal sikre at en ny, bredt sammensatt nemnd får best mulig grunnlag for å avgjøre søknader om preimplantasjonsdiagnostikk, sier helse- og omsorgsministeren

Den nye nemnden skal vurdere alvorlighetsgraden av sykdommen i det enkelte tilfelle. Det foreslås å lovfeste en mulighet for PGD i kombinasjon med vevstyping etter gitte kriterier. Det bygges ikke opp et særskilt tilbud i Norge for slik behandling, det skal fortsatt skje i utlandet.

– Legeforeningen påpekte i sin høringsuttalelse (1) at et avgjørende poeng må være at det er samsvar mellom hva Norge tillater av behandlingstiltak og hva som tillates av forskning. Det vil med andre ord være uttrykk for inkonsistens og dermed uetisk ikke å tillate forskning som bidrar til å utvikle og forbedre in vitro fertilisering (IVF) og bedre metoder for PGD, sier Terje Vigen, generalsekretær i Legeforeningen. For å utvikle gode metoder for PGD, er det en forutsetning at man tillates å forske på befruktede egg.

Han er glad for at regjeringen her har fulgt råd fra fagmiljøer og bringer Norge på linje med Europa, men sier også at Legeforeningen uttrykker betydelig skepsis til å kombinere PGD med vevstyping som kan bane veien for at barn lages for spesifikke formål.

Anbefalte artikler