Prosess og resultat i NAVO-området

Anne Kjersti Befring Om forfatteren
Artikkel

Streiken ble avsluttet med meklingsløsning fredag 26. januar.

Torunn Janbu og Rune Frøyland hadde stor pågang fra medier og medlemmer under streiken. Foto Lisbet T. Kongsvik

Forhandlingene mellom Akademikerne helse og NAVO førte til brudd 20. desember. På dette tidspunkt skulle de sentrale forhandlingene vært et tilbakelagt stadium med virkning fra 1.1. 2007. Forventningene om et normalt forhandlingsforløp med fastlagt tidsplan ble ikke overholdt. Mekling ble gjennomført med frist 17. januar, men selv om natten ble benyttet førte det verken til løsning eller forslag (skisse) fra Riksmeklingsmannen. Streiken ble igangsatt og varte i vel en uke før meklingsmannen fant grunnlag for igjen å kalle inn partene.

Streiken ble utløst av brudd i mekling. I mekling må det tas stilling til alle spørsmål fra forhandlingene, hovedfokus blir likevel lønn både mht. innretning og størrelsen på økonomien fordi tekstelementer oftest videreføres uendret (dvs. prolongasjon). Begge parter har taushetsplikt om det som skjer i mekling. NAVO valgte likevel å forklare meklingsbruddet med forhold som angivelig var kommunisert fra Riksmeklingsmannen.

Påstanden var at Legeforeningen hadde krevd 10 % lønnsøkning for legene. Vi hadde ingen kjennskap til dette kravet. Påstanden måtte tilbakevises, men på en slik måte at vi ikke undergravde meklingsinstituttet. Under streiken var all informasjon basert på forhold som dannet grunnlaget for forhandlingsbruddet i desember. Budskapet var godt implementert hos våre dyktige lokale tillitsvalgte og streikende.

Resultatet

Det resultatet som foreligger imøtekommer de viktigste kravene for Akademikerne helse og Legeforeningen i dette hovedtariffoppgjøret. Vi beholdt virketidspunktet 1. januar – noe som er uvanlig når det er streik – og fikk to omganger med lønnsoppgjør for legene i 2007, begge med virketidspunkt 1.1. 2007. Overlegeforeningen og Yngre legers forening hadde ønsket sentrale tillegg til alle, noe som ble innfridd, i størrelsesorden på henholdsvis 3,2 % (2 %) og 4 % (2,5 %), inkludert overhenget fra 2006. Minimumssatsene er justert. I september starter justeringsforhandlinger, lokalt for overlegene og sentralt for leger i spesialisering mv. De andre akademikerforeninger skal forhandle i mai med full konfliktrett.

Fra 1.1. 2007 vil minimumslønnen være som følger: Medisinstudenter med lisens: kr 325 000, turnusleger: kr. 356 000, leger i spesialisering, kategori A: kr 390 000, leger i spesialisering, kategori B: kr 423 500, leger i spesialisering, kategori C: kr 457 000, leger i spesialisering, kategori D: 2,5 % økning i minimumslønnssatsene i de lokale B-deler, og overleger: kr 500 000.

Fra 1.1. 2007 gis alle overleger økning i individuell basislønn med 2 %. Individuelle og kollektive tillegg som ikke inngår i basislønnen, økes også med 2 %. Ingen gis mindre enn kr 12 000 eller mer enn kr 18 000. Økningen kommer i tillegg til eventuelle individuelle eller kollektive tillegg. Knekkpunktet ble innført for å løfte «gulvet», dvs. minimumssatsene. Alle lønnsjusteringer legges på toppen av mellomoppgjøret for 2006. Samtlige individuelle eller kollektivt avtalte tillegg til minimumslønn flyter oppå, og blir således videreført.

Sosiale bestemmelser

Vi samarbeidet med øvrige hovedsammenslutninger om å fremforhandle et sett ensartede «sosiale bestemmelser» som skal være like for alle ansatte i helseforetakene i mai 2006. Akademikerne helse krevde dette innholdet tatt inn i ny overenskomst med forhandlingsrett sentralt. Meklingsresultatet ivaretar dette.

Partssammensatt utvalg om arbeidstid

Det ble fremsatt vesentlige endringer i legers arbeidstidordninger svært sent i forhandlingene, og uten nødvendig forarbeid og dialog mellom partene. Dette ble frafalt under meklingen. Vi ba om arbeidsgruppe i august, noe som ble bestemt under meklingen og med mandat som foreslått fra Legeforeningen. Utvalgets arbeid skal være avsluttet innen 31.12. 2007.

Rettstvister ble holdt utenfor meklingen

NAVO stilte krav om at lokale tvister måtte løses i forhandlingsforløpet, deretter i meklingen. Dette ble frafalt. Akademikerne understreket at forhandlinger og rettstvister må holdes adskilt, men det ble igjen foreslått opprettelse av sentralt tvisteforum for å løse tvister. Et felles tvisteforum kunne bidratt til mer ensartet forståelse av sentrale avtaler og motvirket tvister i sykehus og rettssaker, men dette ønsket ikke NAVO.

Gjennomgang av forhandlingsmodellen

Akademikerne helse ba om full gjennomgang av forhandlingssystemet og hvordan dette forvaltes som grunnlag for endringer. Det ble forutsatt som et mål for begge parter å utvikle et mer stabilt forhandlingssystem for NAVO og Akademikerne helse – og å iverksette tiltak som kan bidra til reelle forhandlinger sentralt og lokalt. Akademikerne helse fikk ikke dette arbeidet nedfelt i meklingsresultatet, men vil følge opp på annen måte.

Klargjøring av gjeldende overenskomst

Akademikerne ba om at partene sørger for å lage en sammenstilling av de til enhver tid gjeldende sentrale avtaler og å utarbeide en felles kommentarutgave til overenskomsten. Dette ønsket ikke NAVO

Oppfølging og evaluering

Høstens forhandlingsforløp og konflikten vil ble evaluert for oppfølging og tiltak. Det vises også til rapport fra Akademikerne helse våren 2006 om utfordringene innen NAVO området.

Anbefalte artikler