Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

En vesentlig del av forberedelsene til etableringen av de fagmedisinske foreningene har vært knyttet til fordelingen av medlemmer.

Fordelingen skal være på plass innen utgangen av januar 2007 i forbindelse med utsendingen av kontingentfakturaer. Sekretariatet tar sikte på å fordele flest mulig av medlemmene ut fra faste kriterier.

Sentralstyret har fastsatt følgende utfyllende retningslinjer for medlemskap i fagmedisinske foreninger:

  1. Spesialist med to eller flere spesialiteter tilmeldes initialt den foreningen som representerer den siste godkjente spesialitet.

  2. Medlem som ikke er spesialist definerer selv hvilken/hvilke fagmedisinske foreninger som er relevant for medlemmets arbeid.

  3. Medlem med spesialistgodkjenning i kun hovedspesialitet (kirurgi eller indremedisin) kan være ordinært medlem av fagmedisinsk forening for grenspesialitet.

  4. Nåværende spesialforeningsmedlemmer (i spesialforeninger som blir fagmedisinske foreninger) som ikke er spesialister søkes overført automatisk til den tilsvarende fagmedisinske foreningen. Ved flere medlemskap overføres medlemmet initialt til den forening hvor vedkommende sist er innmeldt.

For kontingentinnkreving fra pensjonister fastsatte sentralstyret følgende: Alderspensjonister fritas for kontingent fra og med det kalenderåret man fyller 75 år. Alderspensjonister som hittil har vært fritatt for kontingent, fritas også for kalenderåret 2007.

Anbefalte artikler