Brustad opptatt av sykefravær

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad har tatt Arbeidstilsynets rapport God Vakt – om arbeidsmiljøet på sykehusene på alvor.

Statsråd Sylvia Brustad og legepresident Torunn Janbu er opptatt av hva som skal til for å få ned sykefraværet. Foto Ellen Juul Andersen

Nylig inviterte hun representanter for helseforetakene, de ansattes organisasjoner og arbeidsgiverorganisasjonen til møte om hvordan man kan få ned fraværet i helseforetakene.

– Det er ikke pasienten som er i sentrum denne gangen, men ansatte i spesialisthelsetjenesten, sa Sylvia Brustad da hun åpnet konferansen. – Vi har verdens beste helsevesen, men dessverre ligger helse- og omsorgssektoren på toppen i sykefraværsstatistikken, sa hun og fremholdt at man i Norge jevnt over er gode på helsetjenester, men at det er mye å hente på å skape et fysisk og psykisk arbeidsmiljø der folk holder seg friske og greier å stå lenge i yrkeslivet.

Sykefraværet i helseforetakene stiger, og økningen er større i helse- og omsorgssektoren enn i andre sektorer. Sykefraværet i helseforetakene var 7,5 % høyere i første kvartal 2006 enn på samme tid i 2005. Fraværet varierer mellom de fem regionale helseforetakene, og det varierer også mellom yrkesgruppene. Legene har lavt fravær, mens annet helsepersonell har langt høyere sykefravær. Over alt øker langtidsfraværet mest. De viktigste grunnene er muskel- og skjelettlidelser, stress og psykiske plager. En tredel av fraværsdagene har årsak i forhold ved arbeidsmiljøet.

Brustad presiserte at målet må være friske medarbeidere som trives på jobben blant pasienter som er fornøyd med hjelpen de får, og at det er nødvendig med omstillinger i helsetjenesten for å tilby enda bedre helsetjenester som er tilpasset pasientenes behov og den tiden vi lever i. Hun sa også at det ikke er noen klar kobling mellom stramme budsjetter og høyt sykefravær. – De helseforetakene som har klart å få til omstillinger og som samtidig har fått bedre grep om sykefraværet, har tre viktige fellestrekk: godt samarbeid med ansatte og fagforeningene, god ledelse på alle nivåer og gode ideer som prøves ut i praksis, sa hun.

Omorganisering et problem

Også Legeforeningens president, Torunn Janbu, var opptatt av at organiseringen av virksomheter er bakenforliggende årsaker til at arbeidsmiljøproblemer oppstår eller ikke blir hensiktsmessig løst i helseforetakene.

– Vår opplevelse er i hovedsak i overensstemmelse med Arbeidstilsynets rapport. Vi opplever at helseforetakene i for stor grad retter oppmerksomheten mot krav til balanse i budsjettet. Evalueringene av sykehusene etter sykehusreformen peker også på at rapportering og administrative rutiner har fått for stort fokus. God ledelse og gode arbeidsforhold med gode fagmiljøer vil bidra til stabilt arbeidsmiljø, sa legepresidenten.

– Det er også viktig at helse- miljø- og sikkerhetsvirksomhet (HMS) er en del av forbedringsarbeidet. Det er dessuten behov for en arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverorganisering som er tilpasset foretakene som kompetansebedrifter. Avtaleverket må være i samsvar med dette, fastslo Torunn Janbu.

Anbefalte artikler