Fra møtet 16.11. 2006

Artikkel

Tema for statusrapport 2008

Legeforeningens åttende statusrapport skal handle om helse og helsetjenester for innvandrerbefolkningen. Rapporten legges frem våren 2008.

Lokalsykehusenes akuttoppgaver

Helse- og omsorgsdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se nærmere på hvordan lokalsykehusenes oppgaver knyttet til akuttfunksjoner kan tydeliggjøres. Legeforeningen er representert ved Per Meinich og Odd Jarle Kvamme. For å forankre arbeidet i utvalget bredere i Legeforeningen har sentralstyret oppnevnet Trond Engjom og Hans Petter Næss som medlemmer i en ressursgruppe. Presidenten gis fullmakt til oppnevne ytterligere medlemmer.

Ledelse i helsetjenesten

En representant fra hver yrkesforening, samt leder av lederutvalg, inviteres til et møte for å drøfte ledelse i helsetjenesten, samt utvikling av Legeforeningens strategier og tiltak for å styrke medisinsk ledelse. Konkrete oppfølgingstiltak drøftes på sentralstyrets møte i februar 2007.

Støtte til konferanse

Sentralstyret innvilget kr 75 000 i støtte til konferansen Association of Medical Education in Europe – AMEE 2007 – som skal holdes i Trondheim. Beløpet dekkes av Utdanningsfond I.

Landsstyresak – Dirigenter for landsstyremøtet 2007

Landsstyret anbefales å velge Wenche Frogn Sellæg og Bjørn Martin Aasen som møtedirigenter for landsstyremøtet i 2007. Saken fremmes direkte for landsstyret.

Godkjenning av nye vedtekter

Sentralstyret har godkjent nye vedtekter for Norsk revmatologisk forening, Norsk urologisk forening og Norsk kirurgisk forening som fagmedisinske foreninger.

Caroline Musæus Aarsvolds fond

Sentralstyret har oppnevnt følgende medlemmer til komiteen for innstilling til reise- og studiestipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond for perioden 1.1. 2007 – 31.12. 2010: Egil Hagen (leder), Ingrid Smith og Espen Thiis-Evensen (medlemmer) og Svend Aakhus og Rolf Whitfield (varamedlemmer).

Fullstendig referat fra sentralstyremøtet finner du på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=110896

Anbefalte artikler