Fra sentralstyrets møte 17.10. 2006

Artikkel

Oppfølging av landsstyrevedtak

Landsstyremøtet i Bergen 2005 vedtok i forbindelse med Prinsipp og arbeidsprogrammet 2006 – 08 at Legeforeningens forebyggende og helsefremmende arbeid også skulle utvides til å øke engasjementet blant medlemmene for å styrke helsefremmende arbeid i lavinntektsland. Sentralstyret har nedsatt en tidsavgrenset prosjektgruppe bestående av Hilde Engjom, Irene Teslo, Per Helge Måseide og Sverre Varvin hvis mandat er å gi sentralstyret råd om hvordan landsstyrets vedtak bør følges opp.

Overdragelse av praksis

Sentralstyret har godkjent forslag til retningslinjer for nemnd i forbindelse med overdragelse av praksis i fastlegeordningen i KS-området. Presidenten gis fullmakt til å foreta endelig oppnevning av nemndmedlemmer etter forslag fra Allmennlegeforeningen, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid og Yngre legers forening. Det bevilges inntil kr 50 000 til en samling for nemndmedlemmene.

eReseptprogrammet

Legeforeningen slutter seg til et forslag til samarbeidsavtale med Helse- og omsorgsdepartementet om etablering av løsning for elektronisk resept, under forutsetning av at teksten endres på enkelte nærmere angitte punkter. Legeforeningen har siden 2004 deltatt i eReseptprosjektet, som etter en omfattende gjennomgang, nå er blitt omstrukturert til et program.

Norsk helsenett

Sentralstyret ga tilslutning til at Legeforeningen inngår samarbeidsavtale om elektronisk kommunikasjon over Norsk helsenett. Avtalen erstatter protokoll inngått i 2004 som var gyldig ut 2005. Avtalen innbefatter bl.a. midler til oppkobling av fastlegekontor. Presidenten gis fullmakt til å sluttføre og undertegne avtalen.

Allmennmedisinske forskningsenheter

Legeforeningen har oppnevnt en arbeidsgruppe for allmennmedisinske forskningsenheter bestående av Gisle Roksund (Norsk forening for allmennmedisin), leder, Ottar Grimstad (sentralstyret), Jan Emil Kristoffersen (Allmennlegeforeningen), Bjarne Riis Strøm (fagdirektør/sekretariatet) og Kjell Maartmann-Moe (Allmennlegeforeningen). Medlemmer av arbeidsgruppen kan kjøpes fri for å forestå det forberedende arbeidet. Gruppens mandat er å utarbeide forslag til vedtekter, utarbeide forslag til nasjonal struktur samt koordinerende arbeid i forhold til avtalepartene og de allmennmedisinske universitetsseksjonene. Arbeidsgruppens forslag skal forelegges sentralstyret for vedtak.

Fremtidige landsstyremøter

Landsstyremøtet i 2008 avholdes på Soria Moria fra tirsdag 20.5. – torsdag 22.5. Sentralstyret fremmer forslag ovenfor landsstyremøtet i 2007 om at Legeforeningens landsstyremøte i 2011 kombineres med feiringen av foreningen 125-årsjubileum og at møtet og jubileumsfeiringen legges til Oslo i uke 21 fra mandag 23.5. – lørdag 28.5. 2011. Avdelingene tilskrives og gjøres oppmerksom på at landsstyremøtet i 2007 på Kongsberg skal fastsette sted for avvikling av landsstyremøtene i 2009 og 2011 og at det er ønskelig med medarrangør.

Akademikernes rådsmøter

Inntil sentralstyret beslutter noe annet skal Legeforeningens representasjon i Akademikernes råd utøves av president og generalsekretær. Ved skifte av personer i disse funksjonene gis sekretariatet fullmakt til å melde slike endringer til Akademikerne.

Fellesløp, spesialisering og doktorgrad

Under behandlingen av forskningsutvalgets innstilling «Vind i seilene for medisinsk forskning» vedtok landsstyret bl.a. at Legeforeningen skulle ta initiativ til å nedsette et bredt, sammensatt utvalg til å fremsette konkrete forslag til hvordan fellesløpet medisinsk spesialitet og doktorgrad kan fullføres mer effektivt, hvordan de to løp kan samordnes og hvordan praksis kurs og andre aktiviteter i størst mulig grad kan kvalifisere i begge løp. Sentralstyret vedtok å be spesialitetsrådet utrede forutsetningene for en bedre samordning av spesialisering og doktorgradsarbeid. Rådet bes vurdere hvilke elementer i de to løp som kan kombineres, slik at spesialisering og doktorgradsarbeid kan gjennomføres mer effektivt. Rådet bes avgi sin uttalelse i saken i løpet av første halvdel av 2007.

Prosjekt om helseattester

Prosjektgruppen om helseattester har foreslått et nytt mandat som i større grad tar hensyn til det arbeidet som allerede foreligger. Gruppen har i forslaget lagt vekt på at arbeidet skal munne ut i et praktisk verktøy som skal komme til nytte i legers hverdag. Det nye mandatet lyder: «Utvalget skal gjennomgå ulike sider ved helseattestarbeidet mht. etikk, faglighet, ressurser og rammer for fagutøvelsen, herunder honorarer. Utvalget skal gjøre et sammendrag av tidligere utredninger om temaet, og arbeidet skal munne ut i en rapport som kan fungere som et praktisk verktøy til bruk i legers hverdag hva gjelder så vel behandlererklæringer som sakkyndigerklæringer». Rapporten tilstrebes lagt frem innen 1.5. 2007.

Anbefalte artikler