Prosjektet fagmedisinske foreninger i god gjenge

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Alle de ti prosjektene er nå i god gjenge, sier Bjarne Riis Strøm. Han er koordinator for ti ulike prosjekter i regi av Legeforeningen, som til sammen skal bidra til at overgangen til fagmedisinske foreninger skal gå så knirkefritt som mulig.

– En omlegging til fagmedisinske foreninger krever omfattende forberedelser på flere områder, men sekretariatet er godt i gang med å legge forholdene best mulig til rette for gode samhandlingsarenaer, sier Bjarne Riis Strøm. – Seminaret med representanter for spesialforeningene ga også et godt grunnlag for tilrettelegging av overgangen til fagmedisinske foreninger, sier han, og understreker at prosjektledelsen opplever en positiv innstilling fra spesialforeningene.

Vinn-vinn situasjon

– Sentralstyret jobber med etableringen av de fagmedisinske foreninger på hvert møte frem til jul, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president. Hun synes det er en spennende prosess å følge på nært hold, når 43 spesialforeninger skal bli fagmedisinske foreninger. – Målet er at dette skal bli en vinn-vinn situasjon for de fagmedisinske foreningene og Legeforeningen som helhet, sier hun.

Leger under spesialisering

Det har vært noe uklare oppfatninger i enkelte spesialforeninger om hvem som blir medlemmer av de nye fagmedisinske foreningene. Alle spesialister blir automatisk medlem av en fagmedisinsk forening ut fra den spesialitet man har. I tillegg blir alle allmennleger med fastlegeavtale, uansett om de er ferdig spesialist eller under utdanning, automatisk medlem av Norsk forening for allmennmedisin.

Leger under spesialisering i andre spesialiteter blir ikke obligatoriske medlemmer av de nye foreningene. De må selv melde seg inn i ønsket fagmedisinsk forening, men de skal ikke betale ekstra kontingent for dette.

Egen nettside

Det er utviklet en egen nettside for de fagmedisinske foreningene. Her vil all informasjon om de fagmedisinske foreningene bli samlet. All korrespondanse fra sekretariatet og artikler som omtaler de fagmedisinske foreningene i Tidsskriftet blir også lagt inn under disse sidene som har adresse: www.legeforeningen.no/fame

Disse blir fagmedisinske foreninger fra 1.1. 2007

Den norske patologforening

Norsk anestesiologisk forening

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk barnekirurgisk forening

Norsk barnelegeforening

Norsk cardiologisk selskap

Norsk dermatologisk selskap

Norsk endokrinologisk forening

Norsk forening for allmennmedisin (Norsk selskap for allmennmedisin)

Norsk forening for arbeidsmedisin (Namf inntil videre)

Norsk forening for fysikalsk medisin og ehabilitering

Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi

Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin

Norsk forening for infeksjonsmedisin

Norsk forening for klinisk farmakologi

Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

Norsk forening for lungemedisin

Norsk forening for maxillofacial kirurgi

Norsk forening for medisinsk biokjemi

Norsk forening for medisinsk genetikk

Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Norsk forening for nukleærmedisin

Norsk forening for otorhinolaryngologi/hode- og halskirurgi

Norsk forening for samfunnsmedisin

Norsk gastroenterologisk forening

Norsk geriatrisk forening

Norsk gynekologisk forening

Norsk indremedisinsk forening

Norsk karkirurgisk forening

Norsk kirurgisk forening

Norsk nevrokirurgisk forening

Norsk nevrologisk forening

Norsk nyremedisinsk forening

Norsk oftalmologisk forening

Norsk onkologisk forening

Norsk ortopedisk forening

Norsk plastikkirurgisk forening

Norsk psykiatrisk forening

Norsk radiologisk forening

Norsk revmatologisk forening

Norsk selskap for hematologi

Norsk thoraxkirurgisk forening

Norsk urologisk forening

Anbefalte artikler